Luận án Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên ðịa bàn hà nội đến năm 2020

Nghị quyết 15-NQ-TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị ñã xác ñịnh “Hà Nội là trái tim của cả nước, ñầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước”. Hà Nội có vị trí ñịa lý và hệ thống giao thông thuận lợi nối liền với các vùng, các tỉnh trong cả nước, ñồng thời là một trung tâm kinh tế lớn nhất miền Bắc và ñầu mối giao thương quốc tế của Việt Nam nên Hà Nội ñã, ñang và sẽ là ñầu mối xuất nhập khẩu, ñầu mối phát luồng bán buôn của các tỉnh phía Bắc và của cả nước. Sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, thương mại của Hà Nội có sức mạnh lan toả rộng lớn và tác ñộng mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế xã hội ñất nước. Sau 20 năm thực hiện công cuộc ñổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ ñô Hà Nội ñã phát triển về mọi mặt, ñã cùng cả nước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm ñầu của thậpkỷ 90; khắc phục tình trạng trì trệ, ñình ñốn; kinh tế liên tục ñạt trìnhñộ tăng trưởng cao; GDP hàng năm không chỉ ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của sản xuất và ñời sống nhân dân trên ñịa bàn mà còn dành ñược một phần tích luỹ tái sản xuất mở rộng; lạm phát bị ñẩy lùi. Những thành tựu trên ñã tạo ra cho Hà Nội thế và lực mới, những thời cơ ñể phát triển toàn diện, vững chắc trong những năm ñầu của thế kỷ XXI. Trong giai ñoạn 2001 - 2008, tốc ñộ tăng GDP hàng năm ñạt gần 12%, GDP bình quân ñầu người tính theo giá hiện hành củaThành phố Hà Nội ñạt khoảng 28,6 triệu ñồng năm 2008, cao gấp hơn 2 lần mức bình quân chung của cả nước (11,4 triệu ñồng) ñưa Thủ ñô Hà Nội thực sự trở thành ñộng lực của quá trình phát triển kinh tế xã hội của khu vựcphía Bắc nói riêng và cả 9 nước nói chung. Hơn nữa, Hà Nội là Thủ ñô của cả nước, là nơi tập trung cơ quan ñầu não của ðảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, các cơ quan trung ương, hiệp hội, ñoàn thể, các cơ quan ngoại giao, các văn phòng ñạidiện, các trung tâm dịch vụ tài chính - ngân hàng, thương mại, thông tin - bưu chính viễn thông; nơi có cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và thông tin truyền thông phát triển vào bậc nhất ñất nước; nơi tập trung nguồn nhân lực có chấtlượng, trình ñộ cao hàng ñầu cả nước và có mức bình quân thu nhập trên ñầu người cao, tạo ñiều kiện thuận lợi cả về “ñầu vào” lẫn “ñầu ra” cho phát triển phân công lao ñộng xã hội. Hà Nội, với bề dày lịch sử “ngàn năm văn hiến” sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển văn hoá, xã hội Việt Nam tương lai. Thương mại Hà Nội ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng kể, ñóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP của Thành phố nói riêng và của cả nước nói chung. Thương mại phát triển ở cả nội và ngoại thành, nhiều phương thức kinh doanh thương mại hiện ñại, tiên tiến trên thế giới ñã ñược ñưa vào ứng dụng, thương nhân Hà Nội phát triển cả về số lượng và năng lực quản trị kinh doanh, thị trường xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ phát triển nhanh. Thương mại góp phần ñắc lực vào cải thiện chất lượng cuộc sốngcủa người dân Hà Nội. Trong bối cảnh Việt Nam ñã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và chuyển mạnh sang xây dựng nền kinh tế thị trường hiện ñại, thương mại Hà Nội sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển và ñóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội Thành phố. Vai trò của quản lý Nhà nước (QLNN) ñối với phát triển thương mại trên ñịa bàn Hà Nội thời gian qua ñược biểu hiện cụthể bằng việc Thành phố Hà Nội ñã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ khuyến khích sự hình thành và phát triển các loại hình thương mại văn minh, hiện ñại trên ñịa bàn Thành phố. ðẩy mạnh hoạt ñộng xuất khẩu, 10 khuyến khích các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt ñộng thương mại, tạo ñiều kiện thuận lợi, hỗ trợ vàưu ñãi về vốn, mặt bằng bán hàng, về ñào tạo, thông tin và xúc tiến thương mại ñể xây dựng ñội ngũ thương nhân ngày càng lớn mạnh, ñáp ứng yêu cầu ñòihỏi ngày càng cao của thực tiễn hoạt ñộng kinh doanh thương mại trong ñiều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, sự phát triển của thương mại Hà Nội thờigian qua thực sự chưa tương xứng với những tiềm năng và lợi thế của Thủ ñô Hà Nội. Lẽ ra với một Thủ ñô ngàn năm văn hiến, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của cả nước, Hà Nội phải có một cơ cấu kinh tế tiên tiến nhất so với cơ cấu kinh tế của cả nước, trong ñó ngành dịch vụ (gồm cả thương mại) phải chiếm tỷ trọng lớn và là ñộng lực phát triển của kinh tế Thủ ñô. Nhưng trên thực tế, thương mại Thành phố những năm qua vẫn chiếm một tỷ trọng chưa tương xứng. Theo số liệu thống kê chính thức, thương mại và sửa chữa nhỏ chỉ chiếm khoảng 12,7% GDP của Thành phố năm 2006. Tỷ trọng thương mại hiện ñại trên ñịa bàn Thành phố còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 20%, thương mại truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng áp ñảo khoảng 80% doanh số bán lẻ. Cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng của thương mại Hà Nội nhìn chung vẫn trong tình trạng lạc hậu, chậm ñược ñổi mới nâng cấp, hệ thống doanh nghiệp, hệ thống thương nhân, cấu trúc và phân bố thị trường còn bất hợp lý, cạnh tranh không lành mạnh, gây ra lãng phí lớn; nguồn nhân lực chất lượng cao cho thương mại còn thiếu. Xuất khẩu tuy có tăngnhanh nhưng so với tốc ñộ tăng chung của cả nước thì hầu như không có gì nổi bật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC