Luận án Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ

Trong những năm qua, ngành chế biến gỗ xuất khẩu của nước ta không ngừng phát triển và ñã vươn lên vị trí thứ 5 trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chỉ sau dầu thô, dệt may, giày dép và thuỷ sản. Trong vòng 10 năm, giá trị xuất khẩu của ngành này tăng hơn 10lần, từ 219 triệu USD năm 2000 lên ñến 3,43 tỷ USD trong năm 2010 [56]. Tốc ñộ tăng trưởng trung bình hàng năm của ngành ñạt trên 30%. Ngành chế biến gỗ xuất khẩu ñặc biệt phát triển tại các khu vực Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế mà rõ nét nhất là việc Việt Nam gia nhập WTO ñã mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu của cả nước, nhưng ñồng thời cũngmang ñến nhiều khó khăn, thử thách. Do vậy, ñể ñạt ñược kết quả như mong ñợi, các doanh nghiệp cần có những chiến lược, sách lược ñúng ñắn và hợp lí nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp. Có thể nói, hiệu quả kinh doanh vừa là mục tiêu, ñộng lực phấn ñấu, vừa là ñiều kiện sống còn quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Doanh nghiệp không thể ñứng vững hay tồn tại trong cạnh tranh nếu sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Là một trung tâm sản xuất gỗ phát triển mạnh, khu vực Nam Trung bộ có khá nhiều ñiều kiện thuận lợi như có các cảng biển lớn, có hệ thống giao thông ñi qua gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 19, ñường sắt Bắc – Nam; là cửa ngõ ra biển ðông của các tỉnh Tây Nguyên và một số quốc gia ðông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan, tạo ñiều kiện thuận lợi cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu phát triển. Cho ñến nay ñã có 221 cơ sở chế biến gỗ với kim ngạch 2 xuất khẩu 154,2 triệu USD (năm 2008), trong ñó có khoảng 80% cơ sở chế biến ñồ gỗ xuất khẩu [7]. Kết quả ñạt ñược thời gian qua của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ khá ấn tượng; tuy nhiên, trong bối cảnh chung, cũng như các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khác của Việt Nam, quá trình hội nhập WTO mang ñến không ít khó khăn, thách thức cho ngành chế biến gỗ xuất khẩu của khu vực này. Có thể kể ñến các thách thức như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn yếu do hiểubiết về hội nhập chưa thật sâu sắc, sử dụng nguồn nhân lực chưa thoả ñángnên làm giảm khá nhiều hiệu quả kinh doanh, nguồn nguyên liệu cung ứng cònhạn chế ñã ảnh hưởng ñến tốc ñộ tăng trưởng và hiệu quả Chính vì vậy, ñể có thể ñạt ñược hiệu quả kinh doanh tốt, ñạt ñược những mục tiêu của doanh nghiệp, các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ cần ñánh giá ñược hiệu quả kinh doanh thời gian qua của mình, tìm hiểu các nguyên nhân ảnh hưởng ñến hiệu quả kinh doanh ñể có những giải pháp hợp lí trong tương lai thông quahoạt ñộng phân tích hiệu quả kinh doanh hàng năm. Hiện nay, ñã có rất nhiều doanh nghiệp trong ngành này sử dụng một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh nhằm ñánh giá thực trạng, dự báo tương lai và ñưa ra các quyết sách phù hợp. Tuy nhiên, việc phân tích hiệu quả kinh doanh mới chỉ tập trung thực hiện ở những doanh nghiệp ñã cổ phần hóa như Công ty cổ phần công nghệ gỗ ðại Thành, Công ty cổ phần gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất, Công ty cổ phần Gia ðại Toàn, Côngty Pisico, Công ty gỗ Ánh Việt. ðồng thời hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh vẫn còn khá sơ sài, hầu hết tập trung vào các chỉ tiêu kết quả và còn một số chỉ tiêu không phù hợp với quy mô, loại hình của doanh nghiệp. Mặt khác, các phương pháp phân tích ñược sử dụng mới chỉ dừng lại ở việcso sánh sự biến ñộng của 3 chỉ tiêu giữa các kỳ. Thêm vào ñó, công tác phân tích hiệu quả kinh doanh chưa ñược tổ chức ñộc lập và chưa thực sự ñược chú trọng, hoạt ñộng phân tích hiệu quả kinh doanh không diễn ra ñều ñặn. Như vậy,vấn ñề ñặt ra ñối với các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ không chỉ dừng lại ở việc nắm vững các kiến thức về hiệu quả kinh doanh, mà còn phải tổ chức hoạt ñộng phân tích hiệu quả kinh doanh gắn liền với việc xây dựng cho doanh nghiệp mình một hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh phù hợp với ñặc ñiểm ngành, quy mô, loại hìnhdoanh nghiệp. Chính vì vậy, xuất phát từ các nghiên cứu sâu sắc ngành chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ, tác giả ñã mạnh dạn chọn ñề tài “Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung bộ”cho luận án của mình nhằm thiết kế quy trình phân tích, phương pháp phân tích và một hệ thống chỉ tiê u phân tích hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ xuất khẩu khu vực này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC