Luận án Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Quá trình thực hiện công cuộc ñổi mới, xây dựng và phát triển ñất nước ñòi hỏi ngày càng phải có nhiều vốn. Nhận thức sâu sắc vấn ñề ñó, Chính phủ ñã tiến hành hàng loạt các bước chuẩn bị và ñến tháng 7/2000, Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) ở nước ta ñã chính thức ra ñời và ñivào hoạt ñộng, mở ra thời kỳ mới- thời kỳ hình thành và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam. Sau 10 năm hoạt ñộng, TTCK Việt Nam có những bước tiến bộ ñáng kể: ra ñời Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), với Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) tại thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và SGDCK tại Hà Nội (HXN), Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) và hơn 100 công ty chứng khoán (CTCK). Dù bị ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái kinh tế, mức vốn hóa toàn thị trường tính ñến cuối tháng 12 -2009 là 620 nghìn tỷ ñồng, tương ñương gần 38% GDP; so với thời ñiểm cuối năm 2008 (225 nghìn tỷ ñồng), mức vốn hóa ñã tăng gấp gần 3 lần; tính ñến ngày 26/12/2010, giá trị vốn hóa thị trường ñạt 736,1 nghìn tỷ ñồng. Số lượng tài khoản năm 2009 tăng hơn 50% so với năm 2008 (ñạt 793 nghìn tài khoản); tính ñến ngày 20/11/2010, số lượng tài khoản nhà ñầu tư là 1.031.490. Số lượng công ty niêm yết (CTNY) năm 2009 tăng hơn 30% (453 công ty) so với năm 2008; tính ñến ngày 26/12/2010, số lượng DN niêm yết trên cả hai sàn là 622; so với năm 2009, số DN niêm yết mới ñã tăng 168 doanh nghiệp (37%), mức tăng kỷ lục kể từ khi ra ñời của TTCK Việt Nam.Tính ñến tháng 12/2009, giá trị danh mục của nhà ñầu tư nước ngoài (ðTNN) trên TTCK ñạt khoảng 6,6 tỷ USD, tăng gần 1,5 tỷ USD so với ñầu năm 2009. Thống kê chung cả HNX và HOSE với các giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ, khôngtính trái phiếu, tổng lượng vốn mua ròng trong năm 2010 của nhà ðTNN ñạt 16.145,87 tỷ ñồng; ñây là quy mô vốn vào tăng rất ñáng chú ý so với mức 3.372,83 tỷ ñồng của năm 2009; mức mua ròng năm 2010 chỉ ñứng sau kỷ lục hơn 23 nghìn tỷ ñồng của năm 2007. Tính ñến ngày 30/11/2010 có tổng cộng 1608 công ty ñại chúng, trong ñó có 631 công ty ñã niêm yết trên hai Sở.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC