Luận án Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản tại các tổng công ty xây dựng giao thông

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong ngành giao thông vận tải, vị trí chủ chốt về xây dựng các công trình giao thông thuộc về các tổng công ty xây dựng giao thông (TCT XDGT). Trong thời gian vừa qua, việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ các doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước sở hữu 100% vốn) sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (hình thức đa sở hữu mà công ty mẹ chiếm tỷ lệ vốn trên 50%), trước khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (hoạt động theo luật doanh nghiệp) đòi hỏi công tác quản lý vốn và tài sản phải theo kịp sự thay đổi của mô hình hoạt động này. Vì vậy, việc tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các Tổng công ty xây dựng giao thông” để nghiên cứu là rất cần thiết. 2. Mục đích nghiên cứu - Thứ nhất, hệ thống hoá, làm sáng tỏ lý luận về quản lý vốn, quản lý tài sản tại DN, đặc biệt là việc quản lý vốn, tài sản tại các TCT XDGT trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động từ TCT nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ-con. - Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý vốn, quản lý tài sản tại 07 TCT XDGT thuộc Bộ GTVT, từ đó chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quản lý vốn và tài sản tại các TCT. - Thứ ba, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn và tài sản trong các TCT XDGT, đồng thời có những kiến nghị với Nhà nước, với Bộ GTVT và với chính các TCT nhằm thực thi các giải pháp đó. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý vốn, tài sản của doanh nghiệp nói chung và của TCT XDGT thuộc Bộ GTVT nói riêng. Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý vốn và tài sản tại các TCT XDGT được giới hạn trong 07 TCT XDGT có quy mô lớn, chuyên ngành chính là xây dựng các công trình giao thông thuộc Bộ GTVT trong giai đoạn từ năm 2011-2013 và giải pháp hoàn thiện quản lý vốn và tài sản trong các TCT XDGT thuộc Bộ GTVT từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn dài hạn đến năm 2030.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC