Luận án Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ngành lao động -Thương binh và xã hội

Mọi ñơn vị hoạt ñộng vì lợi nhuận hay phi lợi nhuậnñều quan tâm ñến hiệu quả thể hiện kết quả ñầu ra là lớn nhất và chi phí ñầu vào là thấp nhất. ðể ñạt ñược mục ñích ñó các nhà quản lý phải ñặc biệt quan tâm ñến “quản lý tài chính”, quản lý tài chính bằng các công cụ khác nhau như: hệ thống ñịnh mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, các chính sách tài chính, quy chế, quy ñịnh của ñơnvị, hệ thống thông tin hạch toán kế toán . trong ñó thông tin hạch toán kế toán ñóngvai trò quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống thông tin cho việc ra quyết ñịnh của nhà quản lý các cấp. Mọi hoạt ñộng kinh tế tài chính ñều cần ñược phản ánh bằng các thông tin của kế toán thông qua việc thu thập, phân loại, tính toán,ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ñể cung cấp thông tin kinh tế tàichính của một ñơn vị cho các ñối tượng sử dụng. ðối với ñơn vị hành chính sự nghiệp kế toán là phương tiện phản ánh thường xuyên, kịp thời, ñầy ñủ về tình hình tàisản và kết quả các hoạt ñộng của ñơn vị. ðối với Nhà nước kế toán là công cụ kiểm tra, kiểm soát quá trình lập và chấp hành dự toán thu chi. Kế toán với hai chức năng là thông tin và kiểm tra, kiểm soát ñã khẳng ñịnh ñược vị trí và vai trò quan trọng của mình trong hoạt ñộng quản lý.Tuy nhiên vai trò quan trọng của kế toán chỉ phát huy tác dụng khi công tác kế toán ñược tổ chức khoa học, hợp lý. Công tác kế toán sẽ không chỉ là việc ghi chép phản ánh ñơn thuần mà kế toán phải thực sự là hệ thống thông tin kinh tế - tài chính cung cấp chính xác, kịp thời phục vụ cho việc ra quyết ñịnh quản lý và ñiều hành hoạt ñộng tài chính của ñơn vị. Thông tin kế toán cung cấp sẽ là cơ sở cho việc lập dự toán thu, chi, theo dõi tình hình chấp hành dự toán và là căn cứ ñánh giá kết quả thực hiện dự toán. Các thông tin này có vai trò quan trọng trong việc ra quyết ñịnh ñiều hành nhằm quản lý có hiệu quả nguồn thu và tình hình sử dụng kinh phí tại ñơn vị nhằm tăng nguồn thu, giảm chi tiêu và do ñó giảmdần sự tài trợ từ ngân sách nhà nước. Hiện nay Việt Nam ñã có chế ñộ kế toán áp dụng cho lĩnh vực công và các quy ñịnh cụ thể về kế toán áp dụng cho các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và xã hội. Trên thực tế thông tin kế toán ñã ñóng góp vai trò 2 không nhỏ ñối với công tác quản lý tài chính tại các ñơn vị này. Tuy nhiên qua thực tiễn vận hành cùng với sự thay ñổi trong cơ chế quản lý tài chính theo hướng hội nhập với nền tài chính và kế toán công quốc tế và ñặc biệt là xu hướng cải cách tài chính công ñã và ñang thực hiện ñã chứng tỏ thông tin kế toán, sản phẩm của tổ chức hạch toán kế toán, hiện chưa ñáp ứng ñược các ñòi hỏi ngày càng cao xét trên cả hai góc ñộ hiệu quả công việc kế toán và hiệu quả quản lý tài chính. Như vậy cần thiết phải có sự cải tiến, hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng – Thương binh và xã hội. Nhận thức ñược tính cấp thiết này tác giả chọn ñề tài “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán nhằm tăng cường quản lý tài chính trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp ngành Lao ñộng - Thương binh và xã hội” làm ñề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC