Luận án Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Các doanh nghiệp (DN) Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp xây dựng (DNXD) Việt Nam nói riêng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Để đáp ứng nhu cầu xây dựngtrong nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, các DNXD Việt Nam đã phát triển nhanh chóng cả về qui mô và số lượng. Song song với sự phát triển nhanh chóng của các DNXD, nhà quản lý DN phải giải quyết những vấn đề mới phát sinh như: hiệu quảsản xuất kinh doanh; hiệu quả sử dụng các nguồn lực; độ tin cậy của thông tin tài chính; khả năng cạnh tranh bằng giá cả, chất lượng; hiệu quả, hiệu năng trong lựa chọn và thực hiện chiến lược, Trước những thách thức mới, nhà quản lý đang tìm kiếm những phương sách quản lý nhằm quản trị hiệu quả các hoạt động trong DN. Kiểm toán nội bộ (KTNB) xuất hiện mang tính khách quan đáp ứng nhu cầu quản lý trong môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi. Nhà quản lý sử dụng KTNB như là một phương sách quản lý giúphọ đạt được mục tiêu quản trị. Trong một đơn vị, một tổ chức hay một DN, KTNB là một chức năng đánh giá độc lập đối với những hoạt động khác nhau của đơn vị như là một sự trợ giúp đối với tổ chức. Trên thế giới, KTNB đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành hoạt động mang tính chuyên nghiệp. Tại các quốc gia phát triển, KTNB được tổ chức trong hầu hết các DN có qui mô lớn với nhiều mô hình đa dạng. Hoạt động hiệu quả của bộ phận này đã trợ giúp đắc lực cho nhà quản lý không những đảmbảo độ tin cậy của thông tin còn đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế và tính hiệu năng trong các hoạt động chức năng khác nhau. KTNB đã được tổ chức ở nhiều DN Việt Nam có qui mô lớn, trong đó có các tổng công ty (TCT) xây dựng. Bước đầu KTNB đã đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý cũng như hoạt động kiểm soát nói chung trong DNXD Việt Nam – các TCT xây dựng. Tuy nhiên, hoạt động KTNB trong các TCT xây dựng Việt Nam đã phát sinh những vấn đề trong tổ chức bộ máy và tổ chức công tác KTNB. Bộ máy KTNB được tổ chức đa dạng nhưng lại “cứng nhắc” hoặc đi “chệch hướng” trong quan hệ với tổ chức bộ máy quản lý khuôn mẫu của mô hình tổ chức bộ máyquản lý TCT. Trong tổ chức thực hiện kiểm toán, KTNB thường không thống nhất các nội dung kiểm toán, các lĩnh 2 vực kiểm toán, không có chuẩn mực, thực hiện kiểm toán dựa vào kinh nghiệm, tác nghiệp kiểm toán tương tự như kiểm tra kế toán hoặcmang tính hình thức, Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản pháp lý hướng dẫn về KTNB còn chưa đầy đủ, lại thiếu tính thống nhất, đôi khi can thiệp quá sâu vào tổ chức quản lý, đã ảnh hưởng tới hiệu quả của tổ chức KTNB trong DNXD Việt Nam. Ngoài ra, nhận thức chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về KTNB của nhà quản lý trong những DN này cũng ảnh hưởng lớn tới sự tồn tại, sự phát triển và tính hiệu quả trong hoạt độngcủa KTNB. Những phân tích trên đây cho thấy hoạt động KTNB cầnphải thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản lý: KTNB phải thực sự trở thành phương sách quản lý hiệu quả đối với hoạt động khác nhau của những DNXD Việt Nam. Vìvậy, Tác giả đã chọn Đề tài “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận án Tiến sỹ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC