Luận án Hoàn thiện tổ chức và hoạt ñộng của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam

Ngày 27/7/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh số 390/Qð-TTg về việc triển khai thí ñiểm thành lập QTDND. Sau hơn 16 năm hoạt ñộng, hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân (sau ñây viết tắt là QTDND) ñã góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ và ñời sống của người dân; góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu xoá ñói, giảm nghèo và hạn chế nạn cho vay nặng lãi. Xây dựng và phát triển hệ thống QTDND ñược xem là một trong những giải pháp hàng ñầu trong phát triển kinh tế nông nghiệp- nôngthôn Việt Nam. Mặc dầu ñã ñạt ñược những kết quả rất khả quan nhưng hệ thống QTDND cũng ñang gặp phải những khó khăn, thách thức trên con ñường phát triển bền vững; ñặc biệt là trong ñiều kiện các QTDND với quy mô bé nhỏ nhưng lại phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với các loại hình TCTD khác. Hệ thống QTDND chỉ có thể vượt qua ñược nhữngkhó khăn, thách thức khi khắc phục ñược những mặt yếu kém và phát huy ñược các ñặc tính ưu việt của loại hình TCTD hợp tác, nhất là về khả năng liên kết về tổ chức và hoạt ñộng giữa các ñơn vị cấu thành hệ thống QTDND. Tuy nhiên, ñây lại chính là một trong những ñiểm yếu nhất hiện nay do tổ chức và hoạt ñộng của hệ thống QTDND chưa ñược hoàn thiện. Nhằm góp phần giải quyết vấn ñề bức xúc ñó, ñề tài“Hoàn thiện tổ chức và hoạt ñộng của hệ thống QTDND Việt Nam” ñã ñược lựa chọn ñể nghiên cứu. Là người ñược trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống QTDND từ những ngày ñầu tiên ñến nay, tác giả ñã cóñiều kiện tiếp cận với cơ sở lý luận cũng như kinh nghiệm về hoàn thiện tổchức và hoạt ñộng của 2 hệ thống QTDND ở một số nước trên thế giới, ñặc biệt là hệ thống QTD Desjardins ở Québec, Canaña và hệ thống NH HTX ðức.Thông qua việc thực hiện ñề tài nghiên cứu này, tác giả mong muốn ñề xuất những giải pháp thiết thực, phù hợp với ñiều kiện thực tiễn và có tính kh ả thi cao nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức và hoạt ñộng của hệ thống QTDND Việt Nam trong thời gian tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC