Luận án Hoạt động giám sát của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng thương mại

Cùng với xu thế phát triển chung của nền kinh tế, hoạt ñộng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay ñang ngày càng ñược mở rộng theo hướng hiện ñại hoá và ña dạng hoá [27]. Mục tiêu an toàn và hiệu quả của từng ngân hàng cũng như toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại là một mục tiêu quan trọng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khi thực hiện hoạt ñộng giám sát ngân hàng thương mại. Thời gian qua, thông qua hoạt ñộng giám sát ñối vớicác ngân hàng thương mại, NHNN ñã phần nào góp phần ñảm bảo sự an toàn cần thiết cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại. Song, một thực tế không thể phủ nhận là tình trạng an toàn thiếu bền vững trong hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại, hiệu quả hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại còn thấp. ðây là những minh chứng phần nào thể hiện hoạt ñộng giám sát của NHNN ñối với ngân hàng thương mại còn chưa hoàn thiện. Trước sức ép của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, rủi ro trong hoạt ñộng ngân hàng ngày càng ña dạng về loại hình và tinh vivề mức ñộ, tài chính của các ngân hàng thương mại sẽ ñược ñảm bảo, hệ thống ngânhàng sẽ mạnh và thực sự là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế nếu hoạt ñộng giám sát của NHNN ñối với ngân hàng thương mại ñược hoàn thiện. Như vậy, làm thế nào ñể hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với các NHTM ñang là câu hỏi bức xúc của thực tiễn hiện nay. ðề tài “Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM”ñược lựa chọn nghiên cứu nhằm ñáp ứng ñòi hỏi bức xúc ñó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC