Luận án Huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, để thực hiện công nghiệp hoá (CNH) và hiện đại hoá (HĐH) đất nước, mỗi quốc gia cần phải đạt được các tiêu chuẩn, các điều kiện cần thiết. Lĩnh vực được xem là điều kiện tiền đề cho sự phát triển của một quốc gia, đó là cơ sở hạ tầng. Nhiều chuyên gia đã xếp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông là điều kiện tiên quyết, là trụ cột của sự phát triển. Cơ sở hạ tầng với vai trò làm nền tảng cho sự pháttriển kinh tế – xã hội, là điều kiện vật chất để một quốc gia tăng trưởng nhanh và bền vững. Có thể nói, một hệ thống giao thông đường bộ thông suốt, và kết nối giúp tăng cường sức mạnh hợp tác kinh tế khu vực và thế giới. Hơn nữa, hệ thống đường cao tốc ngoài vai trò là tiêu chí đánh giá đất nước hiện đại, còn có ý nghĩa quantrọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế, làm tăng sức hấp dẫn không chỉ đối với lĩnh vực sản xuất, mà cả với việc phát triển ngành du lịch, thương mại. Ngày nay, để tham gia hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu, tranh thủ các cơ hội do toàn cầu hóa mang lại, phần lớn các quốc gia đang phát triển mong muốn nắm bắt thời cơ để tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và để tránh tụt hậu. Cho nên, các quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển, đều tiến hành CNH và HĐH đất nước, mà một trong những nội dung cơ bản là kiến tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC