Luận án Lập trình Matlab

Chương trình MATLAB là một chương trình viết cho máy tính PC nhằm hỗtrợcho các tính tốn khoa học và kĩthuật với các phần tửcơbản là ma trận trên máy tính cá nhân do công ty "The MATHWORKS" viết ra. Thuật ngữ MATLABcó được là do hai từMATRIX và LABORATORYghép lại. Chương trình này hiện đang được sửdụng nhiều trong nghiên cứu các vấn đềtính tốn của các bài tốn kĩthuật như: Lý thuyết điều khiển tự động, kĩthuật thống kê xác suất, xửlý sốcác tín hiệu, phân tích dữliệu, dựbáo chuổi quan sát, v.v MATLAB được điều khiển bởi các tập lệnh, tác động qua bàn phím. Nó cũng cho phép một khảnăng lập trình với cú pháp thông dịch lệnh – còn gọi là Script file. Các lệnh hay bộ lệnh của MATLAB lên đến sốhàng trăm và ngày càng được mởrộng bởi các phần TOOLS BOX( thưviện trợgiúp) hay thông qua các hàm ứng dụng được xây dựng từngười sửdụng. MATLAB có hơn 25 TOOLS BOX đểtrợgiúp cho việc khảo sát những vấn đềcó liên quan trên. TOOL BOX SIMULINK là phần mởrộng của MATLAB, sửdụng đểmô phỏng các hệ thống động học một cách nhanh chóng và tiện lợi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC