Luận án Marketing lãnh thổ với việc thu hút ñầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên

ðầu tư phát triển là nhu cầu không thể thiếu của mỗi vùng, quốc gia và mỗi ñịa phương. Hoạt ñộng ñầu tư là tác nhân quan trọngtạo ra sự thịnh vượng cho kinh tế - xã hội, những tiến bộ về khoa học công nghệ vàphát triển giáo dục ñào tạo cho ñịa bàn ñược ñầu tư. Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi, cửa ngõ khu vực miền núi phía Bắc, có vị trí ñịa lý và ñịa hình thuận lợi nhất trong khu vực. Trong quá khứ, tỉnh Thái Nguyên ñược biết ñến bởi ñây là một trong những thành phố công nghiệp ñầu tiên trong cả nước, cánh chim ñầu ñàn của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện ñại hóa trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thuộc thập niên 60s của thế kỷ 20. Những khoản ñầu tư của Nhà nước Việt Nam thời bấy giờ ñã tạo ra Thái Nguyên thành miền ñất hứa cho nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong chặng ñường ñổi mới vừa qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên có nhiều biểu hiện chững lại, gần như không có sự tăng trưởng nào ñáng kể. Trong khi ñó, các ñịa phương khác trong cả nước ñang ñạt ñược những cuộc bứt phá ngoạn mục cả về phương diện kinh tế lẫn xã hội nhờ những nguồn vốn ñầu tư liên tục ñược ñổ vào. Chủ ñộng trong thu hút ñầu tư, ñặc biệt là thu hút ñầu tư nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là ñòi hỏi cấp thiết ñối với tỉnh Thái Nguyên trong giai ñoạn phát triển hiện nay nhằm bắt kịp với xu hướng phát triển của thời ñại. ðể thực hiện ñiều ñó, tỉnh Thái Nguyên cần phải tìm ra những biện pháp khuếch trương nhằm quảng bá hình ảnh ñịa phương mình ñối với nhà ñầu tư ñể thu hút sự chú ý và sự quan tâm ñến ñầu tư vào ñịa phương. Sử dụng côngcụ marketing là biện pháp hữu hiệu nhất nhằm ñáp ứng những ñòi hỏi trên, giúptỉnh Thái Nguyên ñạt ñược những mục tiêu trong thu hút ñầu tư phát triển kinhtế - xã hội của ñịa phương. Nhận thức ñầy ñủ và vận dụng, thực hiện các hoạt ñộng marketing lãnh thổ phù hợp với ñiều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên là yêu cầu cấp thiết mà luận án mong muốn thực hiện. Với ý nghĩa ñó, nghiên cứu sinh ñã lựa chọn vấn ñề 2 “Marketing lãnh thổ với việc thu hút ñầu tư phát triển ở tỉnh Thái Nguyên”làm ñề tài luận án tiến sĩ. Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên; Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Thái Nguyên; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, ñây là một ñề tài mới, chưa từng ñược thực hiện bởi tác giả nào nhưng lại rất phù hợp với nhu cầu cấp bách trong việc thu hút ñầu tư phát triển tỉnh TháiNguyên trong giai ñoạn hiện nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC