Luận án Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe gắn máy

Ở nước ta, xe máy là phương tiện giao thô ng khá phổ biế n.Vìvậy , nhu cầ u họ c nghề sửa chữaxe gắn má y ngà y cà ng tă ng, thê mvà o đó là chương trình dạ y nghề xe má y cho học sinh phổ thô ng cũ ng đã đượ c Bộ Giá o Dụ c và Đà o Tạ o triể n khai. Do vậy ,nhà trườ ng phả i luô n đưa và o chương trình họ c nhữ ng thà nh tự u khoa họ c mớ i nhất, lượ ng thô ng tin truyề n đế n họ c sinh ngà y cà ng phứ c tạ p và đa dạ ng. Mộ t trong nhữ ng thà nh tự u mớ inà y đó là hệ thố ng phunxă ngđiệ n tử điề u khiể n bằ ng vi xử lý á p dụ ng cho xe má y. Hầ u hế t xe má y hiệ n nay sử dụ ng bộ chế hoà khí và đánh lửa điện tử CDI. Vì thếmà lượ ng tiê u hao nhiê n liệ u nhiều hơn, hiệu suất sử dụ ng nhiê n liệ u khô ng cao và mô i trườ ng ngà y cà ng ô nhiểm.Để khắc phục đượ c điề u nà y thì xe má y sử dụ ng công nghệ phun xăng điện tử sẽ tính được lượng nhiên liệ u lý tưở ng cầ n phả i phun và o buồ ng đố t giú p sử dụ ng nhiê n liệ u hiệ u quả và giả m thiể u mứ c hao phí, đồ ng thờ i cò n giú p xe khở i độ ng nhanh chó ng ngay cả khi thờ i tiế t lạ nh và bình accu bị hư. Để giú p ngườ i họ c hiể u rõ hơn về hệ thố ng điệ n tử xe má y thì “ Mô hình giảng dạy hệ thống phun xăng xe máy” là mộ t đề tà i thiế t thự c cho sinh viê n nă m cuố i làm đồ án tố t nghiệ p ra trườ ng. Đế n nay, mô hình giả ngdạ y tương đố i hoà n chỉnh, tuy cò n nhiều thiếu só t nhưng nhìn chung thì đạ t yê u cầ u đề ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC