Luận án Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Việt Nam

Để việc trình bày luận án được logic và khoa học trong các nội dung ở phần sau, các thuật ngữ và khái niệm (được định nghĩa trong Sổ tay Dân số của Population Reference Bureau) được sử dụng trong nghiên cứu gồm: - Dân số:Một nhóm khách thể hoặc sinh vật cùng loại. - Nhân khẩu học: Nghiên cứu khoa học về dân số người, bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bố, mật độ, tăng trưởng, các đặc trưng khác cũng như những nguyên nhân và kết quả của sự thay đổi trong các nhân tố ấy. - Quy mô dân số: Tổng số người sống trong một vùng lãnh thổ tại một thời điểm nhất định. - Phân bố dân số: Đề cập đến các kiểu định cư và sự phân tán dân số trong một nước hoặc địa bàn khác. - Cơ cấu dân số: Sự phân chia tổng số dân của một quốc gia hay của một vùng lãnh thổ thành các nhóm, các bộ phận theo một hay nhiều tiêu thức đặc trưng của dân số. Một số các chỉ tiêu cơ cấu dân số thường được sử dụng trong các nghiên cứu gồm có: o Cơ cấu dân số theo giới tính là sự phân chia tổngdân số thành hai bộ phận nam và nữ. Việc phân chia tổng số dân của một quốc gia, một vùng lãnh thổ thành hai bộ phận nam và nữ không chỉ là để xem xét số nam và số nữ có cân bằng hay không, mà còn để xem xét các khía cạnh kinh tế, xã hội và sức khỏe sinh sản của mỗi giới. o Cơ cấu dân số theo độ tuổi là tỷ trọng dân số ở từng độ tuổi so với tổng số dân. - Tuổi dân số: Khoảng thời gian từ thời điểm sinh ra cho đến thời điểm tính tuổi của một người. Số tuổi được tính bằng số lần sinh nhật đã qua. Cách phân chia độ tuổi có thể đều nhau hoặc không đều nhau. - Tháp tuổi của dân số (còn gọi là tháp dân số): Đồ thị hình thanh xếp theo chiều thẳng đứng mô tả sự phân bố của một dân số theo tuổi và giới tính. Theo quy ước, các độ tuổi trẻ xếp ở dưới, nam ở bên trái và nữ ở bên phải.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC