Luận án Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập

Ngày nay, xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùngvới việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO ñã mở ra nhiều cơ hội thuộc mọi lĩnh vực trong ñó không thể không nói tới NH - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở Việt Nam. Tự do hóa thương mại và tài chính ñang ngày một phát triển theo hướng mở rộng trên toàn bộ khía cạnh của nền kinh tế ñã góp phần chi phối khuynh hướng và cấu trúc vận hành của hệ thống NH Việt Nam. Hệ thống NH Việt Namlà một khâu quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia, ñặc biệt là các NHTM ñang từng bước chuyển mình theo dòng chảy hội nhập bằng sự ra ñời của hàng loạt các NHTMCP. Trong ñiều kiện nền kinh tế mở cửa, cạnh tranh và hội nhập thì hoạt ñộng tín dụng của NHTM vẫn tiếp tục ñóng một vai trò quan trọng trong hoat ñộng kinh doanh của ngân hàng, ñem lại thu nhập lớn nhất của các NHTM, góp phần thúc ñẩy sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia. ðổi mới hoạt ñộng kinh doanh là xu thế tất yếu mà các NHTM ñang vận ñộng theo sự phát triển kinh tế của từng quốc gia, trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, hoạt ñộng tín dụng của các NHTM luôn ñối mặt những nhân tố ảnh hưởng ñến CLTD của NHTM. ðồng thời hoạt ñộng tín dụng của NHTM cũng ñang ñứng trước những yêu cầu mới về nâng cao an toàn, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Vì vậy, nâng cao CLTD của các NHTM luôn là vấn ñề quan tâm hàng ñầu nhằm tạo sự tăng trưởng tín dụng một cách ổn ñịnh, bền vững góp phần thúc ñẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước trong những năm tới. Gần nửa thế kỷ hoạt ñộng trên thị trường tiền tệ,NHTMCP Ngoại thương Việt Nam luôn giữ vững vị thế là nhà cung cấp ñầy ñủ các dịch vụ tài chính hàng ñầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt ñộng truyền thống như: kinh doanh vốn, huy ñộng vốn, tín dụng, tài trợ dự án cũng như mảng dịch vụ NH hiện ñại: Kinh doanh ngoại tệ, các công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng ñiện tử Trong các hoạt ñộng kinh doanh thì hoạt ñộng tín dụng vẫn ñóng vài trò chủ yếu của VCB và góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước trong thời gian qua. Tổng tài sản tăng từ trên 167 nghìn tỷ năm 2006 lên trên 307 nghìn tỷ năm 2010. Lợi nhuận sau thuế tăng 50% trong vòng 5 năm.Tín dụng tăng từ trên 67 nghìn tỷ năm 2006 lên trên 176 nghìn tỷ năm 2010. Kết quảtài chính phản ánh sự phát triển trong hoạt ñộng kinh doanh của VCB, bao gồm gia tăng quy mô và chất lượng dịch 2 vụ tín dụng. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ là không có giới hạn trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Nhiều ngân hàng ñang vươn lên cạnh tranh ñể nâng cao chất lượng dịch vụ trong ñó có chất lượng tín dụng như ACB, BIDV, Viettinbank, ñặt ra những thách thức rất lớn ñối với VCB trong việc nâng cao chất lượng tín dụng và hướng tới chuẩn mực quốc tế”. Quản lý và nâng cao CLTD tại NHTM ñóng vai trò quyết ñịnh ñến sự tồn tại và phát triển của mỗi NH trong xu thế hội nhập quốctế hiện nay. Do ñó mỗi một NHTM cần tìm ra phương thức quản lý và xây dựng cácchỉ tiêu phản ánh CLTD phù hợp thông lệ, chuẩn mực quốc tế và nội tại nền kinh tế quốc dân là xu hướng tất yếu của thời ñại. Trước xu thế và thực trạng hoạt ñộng kinh doanh của NHTM Việt Nam hiện nay, tác giả ñã chọn ñề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập”ñược lựa chọn nghiên cứu nhằm ñáp ứng bức xúc ñó. Luận án ñưa ra quan ñiểm về CLTD, các chỉ tiêu phản ánh CLTD của NHTM, giới thiệu mộtsố mô hình ñịnh lượng ñánh giá tín nhiệm TD ñối với KH vay vốn, phân tích các nhân tố ảnh hưởng CLTD và thực trạng công tác quản lý CLTD tại VCB trong thờigian qua. Từ ñó ñưa ra giải pháp góp phần nâng cao CLTD tại VCB trong thời giantới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC