Luận án Nâng cao năng lực cạnh tranh của các khách sạn Việt Nam trong thời gian tới

Trong gần hai thập kỷ của thời kỳ ñổi mới, ngành kinh doanh khách sạn của Việt Nam ñã có những bước tiến khá nhanh. Cùng với sự tăng trưởng của du lịch cả nước, các doanh nghiệp khách sạn cũng ñang có những bước phát triển nhanh chóng. Nếu như ñầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, khi Việt Nam mới mở cửa, cả nước chỉ có 350 khách sạn với 1.700 buồng thì tại thời ñiểm tháng 3/2008 Việt Nam ñã có 4.280 khách sạn với 97.833 buồng ñạt tiêu chuẩn. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam vẫncòn có một khoảng cách về cả quy mô và năng lực cạnh tranh so với các khách sạn nước ngoài và ñược quản lý bởi các thương hiệu nổi tiếng quốc tế ở trong nước cũng như khu vực ðông Nam Á. Phần lớn các khách sạn Việt Nam vẫn chưa thật sự năng ñộng và mạnh dạn trong ñầu tư, chưa có ñủ ñiều kiện ñể tạo ra những sản phẩm thực sự hấp dẫn, khả năng cạnh tranh còn thấp. Nhiều khách sạn còn chưa có ñược một chiến lược lâu dài xây dựng những thương hiệu sản phẩm của mình, kỹ năng quản lý, thị trường còn rất hạn chế. ðối với thế giới, hình ảnh du lịch Việt Nam vẫn chưa có ñược vị trí vững chắc trên thị trường quốc tế. Ngoài yếu tố an toàn và thân thiện, môi trường vĩ mô chưa thật sự thuận lợi ñối với khách du lịch. Vì những lý do ñó, Việt Nam vẫn chưa phải là ñiểm ñến quan trọng ñối với hầu hết các thị trường gửi khách quốc tế chủ yếu. Những vấn ñề cấp bách nhằm tăng cường năng lực quảnlý ñiều hành, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn Việt Nam không chỉ ñòi hỏi phải giải quyết bằng các hoạt ñộng thực tiễn, mà chúng cần phải ñược hoàn thiện trước hết về cơ sở khoa học. Cho ñến nay, các công trình nghiên cứu và lý luận về năng lực cạnh tranh khách sạn vẫn còn tương ñối hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là ngành kinh doanh khách 2 sạn còn khá mới mẻ, phạm vi kinh doanh tương ñối rộng và liên quan ñến quá nhiều ngành, nội dung và hình thức kinh doanh luôn có nhiều thay ñổi. Từ ñó, hệ thống lý luận về hoạt ñộng của các doanh nghiệp khách sạn chưa thật sự ñầy ñủ và mang tính khái quát cao. Hiểu biết về năng lực cạnhtranh, các phương pháp dựa trên cơ sở khoa học ñể ñánh giá về năng lực cạnh tranh ñối với các doanh nghiệp khách sạn còn chưa ñược coi trọng và thiếu thống nhất. Nhận thức chưa ñầy ñủ về mặt lý luận ñã dẫn ñến việc vận dụng lý luận vào thực tiễn còn có nhiều khó khăn và lúng túng. Xuất phát từ những yêu cầu trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, nghiên cứu sinh chọn ñề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các khách sạn Việt Nam trong thời gian tới”làm luận án tiến sỹ khoa học kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC