Luận án Nâng cao năng lực QLNN đối với thị trường nhà ở, đất ở đô thị (ứng dụng tại Hà nội)

Trong những năm qua, vai trò quản lý nhà nước ñối với thị trường bất ñộng sản nói chung và thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị nóiriêng ngày càng ñược củng cố và nâng cao. Nhà nước ñã ban hành nhiều hệ thống các văn bản pháp luật nhằm ñiều chỉnh hoạt ñộng của thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị theo hướng tích cực. Hệ thống hành lang pháp lý này ñã phần nào tạo môi trường thuận lợi thúc ñẩy sự phát triển ổn ñịnh của thị trường nhà ở, ñất ở tại các ñô thị. Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt ñộng quản lý nhà nước ñối với thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế. Hệ thống văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành liên quan ñến thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị tuy nhiều, nhưng ñôi khi còn chồng chéo, hiệu lực thi hành chưa cao.Nhiều ñô thị trong cả nước còn thiếu vắng cơ quan chuyên trách có chức năng quản lý nhà nước ñối với thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị. Công tác quản lý nhà ở, ñất ở tại một số ñô thị không tập trung một ñầu mối. Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở ñô thị tách riêng với cơ quan quản lý nhà nước về ñất ở ñô thị. Tình trạng này dẫn ñếnhiệu quả quản lý nhà nước ñối với thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị thấp, chưa tạo ñược những chuyển biến mạnh theo hướng tích cực trên thị trường. Những hạn chế quản lý nhà nước ñối với thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị do những nguyên nhân cơ bản sau : Thứ nhất,các cấp chính quyền chưa nhận thức ñầy ñủ về vai trò, vị trí của thị trường nhà ở, ñất ở so với yêu cầu phát triển KTXH tại các ñô thị. Tài sản nhà ñất chưa ñược khai thác sử dụng có hiệu quả. Các chính sách thuế về nhà ñất chưa hợp lý, các nguồn thu thuế từ các hoạt ñộng dịch vụ trên thị trường chưa ñược khai thác triệt ñể. Thứ hai,vai trò QLNN ñối với thị trường chưa thực sự thể hiện rõ, công tác kiểm tra, giám sát thị trường chưa ñược quan tâm ñúng mức. Nhà nước chưa tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh trên thị trường. Các hoạt ñộng giao dịch mua bán - 9 -chuyển nhượng, giao dịch bảo ñảm, thế chấp, giải chấp bị buông lỏng quản lý, gây ảnh hưởng tới các hoạt ñộng ñầu tư trên thị trường. Thứ ba,hệ thống các văn bản pháp luật và bộ máy tổ chức QLNN về nhà ñất chưa hoàn thiện. Tình trạng này gây ảnh hưởng khôngnhỏ ñến hoạt ñộng QLNN ñối với thị trường. Trong thời gian mười năm trở lại ñây, thị trường liên tục xảy ra tình trạng ñầu cơ, kích cầu ảo, sốt giá nhà ñất gâytác ñộng xấu tới sự phát triển KTXH và ñời sống của nhân dân ở các ñô thị. Như vậy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với mục tiêu bình ổn thị trường, tạo ñiều kiện cho thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị hoạt ñộng lành mạnh có vai trò quan trọng, góp phần thúc ñẩy phát triển về KTXH ở ñô thị. Nghiên cứu ñề tài “Nâng cao năng lực QLNN ñối với thị trường nhà ở, ñất ở ñô thị (ứng dụng tại Hà nội)”tại thời ñiểm hiện nay có ý nghĩa thiết thực. Kếtquả nghiên cứu sẽ góp phần giúp cho các nhà quản lý có ñiều kiện hệ thống hoá cơ sở lý luận về năng lực QLNN ñối với loại thị trường này. Những ñề xuất, kiến nghị trong luận án sẽ hỗ trợ các nhà hoạch ñịnh chính sách, các cấp chính quyền quản lý ñô thị tham khảo khi ñưa ra những quyết ñịnh quan trọng về các chính sách QLNN ñối với thị trường nhà ở, ñất ở tại các ñô thị trên cả nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC