Luận án Năng lực động viên giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học

1. Lý do chọn đề tài 1.1. Năng lực là một trong bốn thành tố quan trọng cấu thành nên bộ mặt nhân cách cá nhân- là yếu tố giúp cá nhân tiến hành có hiệu quả các hoạt động thực tiễn. Một người có năng lực bao giờ cũng hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả cao. Ngược lại, người không có năng lực sẽ thực hiện công việc một cách khó khăn. Đối với nhà quản lý, năng lực quản lý sẽ giúp họ đưa ra các quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định một cách nhanh chóng và có hiệu quả cao. Đồng thời, năng lực quản lý còn giúp nâng cao uy tín, sức ảnh hưởng của người đứng đầu tổ chức đến đội ngũ nhân viên và tập thể mình quản lý. Mặt khác, quản lý được hiểu như là nghệ thuật khiến cho công việc được thực hiện thông qua người khác (Mary Parker Follet). Do đó, chìa khóa của sự thành công trong quản lý lãnh đạo là khả năng thu được kết quả từ con người, thông qua con người và kết hợp với con người. Theo các tác giả Campbell & Pritchard (1976), năng lực của con người chỉ là con số không tròn trĩnh nếu như người lãnh đạo không biết cách động viên, khích lệ và hướng dẫn nhằm khai thác năng lực ấy. Vì vậy, có thể khẳng định động viên là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với thành công của mỗi nhà quản lý, lãnh đạo nói riêng và một tổ chức nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC