Luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

BCTC là hệ thống báo cáo ñược lập theo chuẩn mực vàchế ñộ kế toán hiện hành, phản ánh các thông tin kinh tế tài chính tổnghợp về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. ðồng thời, số liệu trên BCTC nhiều khả năng có thể bị xuyên tạc vì lợi ích của các nhà quản lý doanh nghiệp và những người lập BCTC mà không phải vì mụcñích của các nhà ñầu tư. KTV và các công ty kiểm toán ñộc lập, với trách nhiệm xác minh ñộ tin cậy của các BCTC, sẽ ñưa ra ý kiến về BCTC ñã ñược kiểm toán vàcho rằng BCTC không còn chứa ñựng các sai sót trọng yếu, hoặc nếu có thì chúng ñều ñã ñược phát hiện và báo cáo. Khả năng ñảm bảo này của KTV thể hiện chấtlượng kiểm toán. Tuy nhiên, chất lượng kiểm toán không dễ dàng ñánh giá và nhận biết. Các thước ño kết quả kiểm toán có thể cho biết chất lượng dịch vụ kiểm toán nhưng lại không cho biết nhân tố nào khiến cho chất lượng ñạtñược như vậy và quan trọng hơn là không cho biết cơ sở ñể nâng cao chất lượng kiểm toán. Do ñó, chỉ có thể hiểu rõ, nắm vững và kiểm soát ñược các nhân tố ảnhhưởng tới chất lượng mới giúp nhà quản lý, công ty kiểm toán xác ñịnh ñược phương hướng nâng cao chất lượng kiểm toán. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán có thể xuất hiện bên trong và bên ngoài, có thể từ phía các doanh nghiệp niêm yết (khách thể kiểm toán) trong việc thực hiện nghĩa vụ thiết lập, trình bày và công bố các BCTC, hay từ chính các KTV và các công ty kiểm toán (chủ thể kiểm toán) trong việc phát hiện và báo cáo các sai phạm trọng yếu trong các BCTC ñã ñược kiểm toán, hay do một nhân tố nào khác. ðể có cơ sở cho việc ñề xuất các giải pháp nhằm ñảm bảo và nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam, cần thiết phải xác ñịnh ñược các nhân tố và mức ñộ ảnh hưởng của từng nhân tố, qua ñó xác ñịnh nhân tố ảnh hưởng trọng tâm. 4 Nhiều nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng ñến chất lượng kiểm toán chủ yếu ñược thực hiện ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Anh, Úc, nơi mà các ñối tượng sử dụng BCTC ñã nhận thức tốt vai trò của kiểm toán ñối với BCTC. Các nghiên cứu có thể ñưa ñến kết quả ñánh giá khác nhau về mức ñộ ảnh hưởng của các nhân tố tới chất lượng kiểm toán, tùyvào thời ñiểm, khu vực (quốc gia) hay ñối tượng ñược ñiều tra, khảo sát. Tại Việt Nam tính ñến nay, theo tìm hiểu của tác giả, chưa có nghiên cứu chính thức nào xác ñịnh các nhân tố, cũng như lượng hóa mức ñộ ảnh hưởng của các nhân tố tới chấtlượng kiểm toán BCTC nói chung và BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên TTCK nói riêng, mặc dù vấn ñề này ñang nhận ñược quan tâm bởi không chỉ nhà quản lý, những người sử dụng dịch vụ kiểm toán, mà là của chính các kiểm toán viên, công ty kiểm toán. Do vậy, với những lý do ñã chỉ ra, ñề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” phản ánh tính cấp thiết, góp phần làm sáng tỏ vấn ñề ñang ñược quan tâm, ñồng thời là cơ sở cho việc ñề xuất các giải pháp cần tập trung nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam nói riêng, cũng như chất lượng kiểm toán BCTC nói chung của các công ty kiểm toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC