Luận án Nghiên cứu phân tích xác định hàm lượng và biện pháp xử lí xianua trong nước thải bằng phương pháp hóa học và sinh học

Nước là tài nguyên quan trọng đối với sự sống của con người, sinh vật và thiên nhiên. Nước tham gia vào nhiều quá trình sinh hóa trong cơ thể sống. Phần lớn các phản ứng hóa học, sinh học trong cơ thể đều liên quan đến nước. Do vậy nước là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự sống trên Trái đất. Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường và đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước là vấn đề rất đáng lo ngại. Vấn đề ô nhiễm các nguồn nước ở nhiều nơi đã ở mức báo động, nhất là tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp. Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá tăng nhanh cùng với sự gia tăng dân số, đã gây áp lực ngày càng nặng nề đối với xã hội và cộng đồng [99]. Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi khí thải, nước thải và rác thải rắn. Nhiều cơ sở sản xuất, nước thải không được xử lý hoặc chỉ xử lý sơ bộ rồi thải xả ra môi trường. Ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có công trình và thiết bị xử lý chất thải. Do tình trạng ô nhiễm các nguồn nước, xã hội cần phải có biện pháp quản lý, xử lý nước thải một cách khoa học và có hiệu quả. Nguyên tắc chung là: phải xử lý chất thải ngay từ đầu các nguồn phát thải, nhằm tránh sự ô nhiễm trên diện rộng. Tùy thuộc đặc tính từng loại nước thải mà người ta có những biện pháp xử lý thích hợp. Nước thải sau xử lý phải đạt mức tiêu chuẩn đã quy định mới được thải ra môi trường [20, 21]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC