Luận án Nghiên cứu phát triển đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào lĩnh vực công nghiệp ở CHDCND Lào

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam vừatích cực thu hút FDI cho phát triển kinh tế, vừa tích cực thực hiện ñầu tư ra nước ngoài. Một trong số các nước ñược quan tâm ñầu tư ra nước ngoài là CHDCND Lào. Bởi vậy, tuy mãi tới 1993 mới có dự án ñầu tiên ñầu tư vào Lào, nhưng ñến 31/12/2010 các doanh nghiệp Việt Nam ñã ñầu tư vào Lào 164 dự án tương ñương 3.298 triệu USD. Tiếp ñến, ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X (tháng 4 năm 2006) chủ trương xúc tiến mạnh thương mại và ñầu tư, phát triển thị trường mới, sản phẩm mới và thương hiệu mới, khuyến khích các doanhnghiệp hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài và mạnh dạn ñầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, ñến nay quá trình thực hiện OFDI, ñã có không ít những bất cập làm giảm hiệu quả ñầu tư, chưa giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện OFDI ở CHDCND Lào. ðể bổ sung những giải pháp khoa học trong quản lý nhà nước, phát triển OFDI của doanh nghiệp, nghiên cứu sinh ñã chọn ñề tài “Nghiên cứu phát triển ñầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam vào lĩnh vực công nghiệp ở CHDCND Lào” làm luận án Tiến sỹ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC