Luận án Nghiên cứu vật liệu chế tạo và thành phần, tính chất của bê tông asphalt nóng ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, có truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời. Sau Khi giải phóng và thành lập nước CHDCND Lào và ngày 2/12/1975, đi đôi với việc khắc phục hậu qủa chiến tranh và phát triển kinh tế - xã hội trong toàn quốc Đảng và Nhà nước Lào đã chủ trương phát triển giao thông đường bộ, lấy giao thông đường bộ đi trước một bước. Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường và mở rộng hợp tác bên ngoài, Đảng và Nhà nước Lào lấy giao thông đường bộ làm mũi nhọn cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, coi việc khôi phục và phát triển giao thông đường bộ là một trong các biện pháp cơ bản nhằm nối liền giữa sản xuất tiêu thụ, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hoá phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Nước CHDCND Lào cũng tương tự như Việt Nam, đang đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế để xây dựng một xã hội phồn vinh. Giao thông vận tải, trong đó có ngành xây dựng đường ô tô được ưu tiên phát triển. Để xây dựng các con đường có chất lượng và tuổi thọ cao đòi hỏi phải giải quyết hàng loạt các vấn đề kỹ thuật. Một trong những vấn đề chính là vật liệu chế tạo và thành phần, tính chất của bê tông Asphalt nóng ở Nước CHDCND Lào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC