Luận án Nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học: những vấn đềliên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên rừng ở một số khu bảo tồn thiên nhiên vùng Tây Nguyên

Quản lý tổng hợp tài nguyên rừng (TNR) ởcác khu bảo tồn (KBT) là cách tiếp cận đểquản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên (TNTN) hài hòa với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong các hệthống sinh thái – nhân văn, nhằm hướng đến mục tiêu quản lý tốt các giá trịcủa thiên nhiên phục vụcho phát triển bền vững. Thực tế đang đối mặt với mâu thuẫn giữa nhu cầu sửdụng tài nguyên với quản lý bảo tồn “nghiêm ngặt”, do vậy cần có những giải pháp mang tính chiến lược để đáp ứng được định hướng này. Với đặc thù vềcác hệsinh thái – nhân văn của Tây Nguyên, quản lý bảo tồn trong hệthống các KBT ở đây cũng gặp nhiều thách thức do yếu tốkinh tế, xã hội mang lại. Thực tếcho thấy việc kết hợp bảo tồn với phát triển, hay quản lý bảo tồn tổng hợp TNR là nhu cầu bức thiết. Cơsở đểquản lý bảo tồn tổng hợp bao gồm chính sách, quy hoạch và quản lý bảo tồn; phương pháp tiếp cận phù hợp trong hoạt động quản lý, giám sát đánh giá phục vụbảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH). Thực tếcòn thiếu vắng cơsởkhoa học cho các vấn đềnêu trên. Với nhu cầu đó, luận án được thực hiện nhằm góp phần cung cấp cơsởkhoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn tổng hợp TNR cho các KBT ởTây Nguyên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC