Luận án Nghiên cứu xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trên lá và bước đầu thử nghiệm bón phân theo chẩn đoán dinh dưỡng cho cà phê vối kinh doanh tại Dak Lak

Cà phê cung cấp loại thức uống nóng ñược nhân loại ưa thích, ngày nay hầu như không có nhân dân của một Quốc gia nào là khôngdùng cà phê. Nhu cầu tiêu thụ ngày một tăng, nên cây cà phê ñược xác ñịnh là cây mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của ñất nước. Ở Dak Lak, sau ngày giải phóng chỉ có vài ngàn ha nhưng ñến nay diện tích cà phê ñã ổn ñịnh ñến 169.345 ha với sản lượng hàngnăm ñạt khoảng 330.000 tấn nhân, kim ngạch xuất khẩu cà phê trên 300 triệu USD, chiếm 80% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Không một ai có thể phủ nhận ñiều màcây cà phê làm ñược: nhờ cà phê mà ñời sống của người dân trồng cà phê từng bước ñược ñổi mới. Song không phải thế mà không chấp nhận thực tế: quy luật thị trường chi phối cũng làm cho người trồng cà phê ít vốn lao ñao khốn khổ. Rõ ràngvốn ít, ñầu tư thấp, năng suất thấp, thu nhập kém là ñiều không tránh khỏi, nhưng cũng phải thừa nhận rằng trên cùng một loại ñất với cùng một giống năng suất cà phê phụ thuộc rất lớn vào phân bón và năng lực tay nghề của người quản lý chăm sóc. Cũng chính vì ñiều ñó mà không ít nông dân ñã lạm dụng phân bón làm cho dinhdưỡng của cây cà phê bị mất cân bằng, năng suất không ổn ñịnh, hiệu quả sản xuất không cao. Hơn nữa, khi tạo ra năng suất cao thì dinh dưỡng trong ñất, trong cây cũng mất ñi rất lớn thông qua sản phẩm và ñiều kiện tự nhiên, nên cân bằng dinh dưỡng trong cây trở nên không phù hợp, cần phải nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng củacây theo từng giai ñoạn ñể ñáp ứng yêu cầu năng suất cao, ñộ phì ñất không giảm sút mà còn mang lại hiệu quả kinh tế nữa. Để làm ñược ñiều ñó thì phải kiểm soátvà phát hiện sớm những việc thừa, thiếu các nguyên tố dinh dưỡng trong lá trước khi chúng thể hiện ra triệu chứng bên ngoài, có thể bằng nhiều cách khác nhau như: phương pháp xem xét triệu chứng ngoại hình, phương pháp thí nghiệm ñồng ruộng, phương pháp chẩn ñoán 2 dinh dưỡng qua lá, . . . với 2 phương pháp ñầu tốn kém vật tư, thời gian mà ñộ chính xác không cao khi áp dụng cho ñịa ñiểm khác, nhưng với phương pháp chẩn ñoán dinh dưỡng qua lá cho phép ta xây dựng thang dinh dưỡng khoáng trong lá nên có thể kiểm soát và phát hiện việc thừa, thiếu các nguyên tố dinh dưỡng bằng phương pháp DRIS (Diagnosic and Recommendation Integrated System) ñể ñiều chỉnh lượng phân cho hợp lý. Điều thuận lợi hơn là khi thang dinh dưỡng khoáng trên lá cà phê ñược thiết lập thì việc ứng dụng có thể tiếnhành ñồng loạt trên diện rộng ñể nâng cao ñộ ñồng ñều và năng suất cho cà phê là mộtyêu cầu bức thiết hiện nay. Trong hội nghị lần thứ 8 của Hiệp hội Cà phê thế giới 1977, Sylvain (dẫn theo Nguyễn Sỹ Nghị, 1982)[37] ñã nhấn mạnh: ‘Vấn ñề chẩn ñoán dinh dưỡng trên lá cà phê là cơ sở khoa học ñể ñưa ra công thức phân bón hợp lý’.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC