Luận án Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cổ phần hoá và sau cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nưỚc ở Việt Nam

Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, n-ớc ta đS chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị tr-ờng cósự quản lý của Nhà n-ớc theo định h-ớng XS hội chủ nghĩa. Trong b-ớc chuyển đổi này, các doanh nghiệp nhà n-ớc (DNNN) là một bộ phận trọng yếu củakinh tế Nhà n-ớc đS bộc lộ nhiều bất cập, hoạt động kém hiệu quả, ch-a thực sự t-ơng xứng với vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế nhiều thành phần. Tr-ớc tình hình đó, Đảng và Nhà n-ớc đS có các chủ tr-ơng về đổi mới các DNNN. Hàng loạt các giải pháp đS đ-ợc tiến hành, trong đó có giải pháp chuyển đổi một số DNNN thành Công ty cổ phần (CTCP) hay cổ phần hoá các DNNN. Ngành giao thông vận tải là một trong những ngành có số l-ợng các DNNN khá lớn bởi vị trí quan trọng của nó trong nềnkinh tế. Trong việc thực hiện cổ phần hoá các DNNN, ngành đS sớm triển khai và đS có nhiều doanh nghiệp đ-ợc cổ phần hoá. Tuy nhiên, số l-ợng các doanh nghiệp ch-a đ-ợc cổ phần hoá còn lớn. Đặc biệt, sau khi thực hiện cổ phần hoá bên cạnh những chuyển biến trong tổ chức hoạt động kinh doanh đS nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết - ng-ời ta đS gọi đó là các vấn đề của hậu CPH. Những vấn đề tuy mới phát sinh nh-ng nếu không giải quyết sẽ ảnh h-ởng không chỉ đến các DNNN đS cổ phần hoá mà còn ảnh h-ởng đến tiến trình CPH của các DNNN còn lại. Thực tiễn đang đòi hỏi Đảng và Nhà n-ớc nói chung, các nhà nghiên cứu khoa học nói riêng tập trung công sức, trí tuệ thúc đẩy mạnh mẽ cổ phần hoá các DNNN, làm cho chúng thực sự có hiệu quả cả về kinh tế lẫn xS hội. Từ những lý do trên, tôi đS chọn đề tài: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cổ phần hoá và sau cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà n-ớc ở Việt Nam"(Lấy ví dụ ngành giao thông vận tải) làm đề tài luận án tiến sĩ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC