Luận án Ðổi mới hoạt ñộng thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ trương “ðổi mới” ñưa ñất nước sang một bước phát triển mới, mọi lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam cần có sự thay ñổi căn bản. Theo ñó, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng ñã có những thay ñổi mang tính chất lịch sử, ñánh dấu từ Nghị ñịnh số 53/HðBT ban hành ngày 26/3/1988 về việc chuyển ñổi mô hình hệ thống ngân hàng từ một cấp sang hai cấp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Ngân hàng Trung ương. Theo ñó, hoạt ñộng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñã từng bước ñược xác lập lại và hoàn thiện theo hướng phù hợp với yêu cầu mới. ðối với hoạt ñộng ñiều hành chính sách tiền tệ, các công cụ dần ñược ñưa vào sử dụng như công cụ dự trữ bắt buộc, công cụ lãi suất, ñến tháng 7/2000, hoạt ñộng thị trường mở chính thức vận hành. Với những ưu ñiểm vượt trội, hoạt ñộng thị trường mở ñã trở thành công cụ linh hoạt và có hiệu quả nhất của chính sách tiền tệ, góp phần không nhỏ trong việc kiểm soát lượng tiền cung ứng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñạt ñược mục tiêu ñề ratrong từng thời kỳ. Qua một thời gian vận hành hoạt ñộng thị trường mở,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức, ñiều hành, quản lý thị trường mở, tuy nhiên, việc tiếp tục nghiên cứu hoạt ñộng thị trường mở nhằm ñáp ứng trước những thay ñổi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hoạt ñộng của nền kinh tế trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế vẫn là một ñòi hỏi cấp thiết, ñề tài “ðổi mới hoạt ñộng thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”ñược lựa chọn nghiên cứu nhằm xem xét và ñánh giá quá trình triển khai hoạt ñộng thị trường mở từ khi thực hiện ñến nay, trên cơ sở ñó, ñề xuất giải phápmang tính ñổi mới hoạt ñộng thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC