Luận án Phân tích chuỗi giá trị và tổ chức quan hệ liên kết của các doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam

Chuỗi giá trị là khái niệm ñược Micheal Porter khởixướng vào giữa thập kỷ 90 của thế kỷ 20. Theo ông, chuỗi giá trị là mộttập hợp những hoạt ñộng ñể ñưa một sản phẩm từ khi còn là ý tưởng ñến khi ñượcsản xuất, ñưa vào sử dụng và cả dịch vụ sau bán hàng [62]. Chuỗi giá trị bao gồm các hoạt ñộng như thiết kế mẫu mã, sản xuất, marketing, phân phối và cả dịch vụ sau bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng. Những hoạt ñộng này có thể ñược chia xẻ giữa các doanh nghiệp khác nhau. Khi sự chia xẻ này vượt ra khỏi biên giới của một nước thì chuỗi giá trị toàn cầu ñược hình thành. Theo cách nhìn nhận này, các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ trở thànhnhững mắt xích quan trọng và có thể chi phối sự phát triển của một sản phẩm hay một ngành nào ñó. Việc phân tích hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp theo quan ñiểm chuỗi giá trị là một phương pháp hữu hiệu ñể ñánh giá tốt nhất năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp, của một ngành, cũng như ñánh giá vai trò vàphạm vi ảnh hưởng của một quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong thời ñại toàn cầu hóa hiện nay, nền kinh tế của các nước có xu hướng bị chi phối bởi các tập ñoàn kinh tế mà hình thức hoạt ñộng chính là mạng lưới dày ñặc các công ty mẹ và chi nhánh ở rất nhiều nước khác nhau. Xu hướng toàn cầu hóa có tác ñộng ñến tất cả các nước, ñặc biệt là những nước ñang phát triển bởi xu hướng này dẫn ñến việc liên kết và phụthuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng trở nên chặt chẽ. Thấu hiểu vị trí của một quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu mang lại những thông tin hữu hiệu trong việc ñưa ra những chính sách, kế hoạch nhằm tăng sức mạnh mà rõ hơn nữa là tăng lợi nhuận của quốc gia ñó trong thị trường và cũng là một yêu cầu quan trọng trong bối cảnh hiện nay. ðã nhiều năm qua, ngành may là ngành tiên phong trong chiến lược xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thị trường thế giới, thu về cho ñất nước một lượng ngoại tệ lớn. Từ năm 2000 trở lại ñây, ngành may Việt Nam ñã ñạt tốc ñộ tăng trưởng xuất khẩu tương ñối cao, bình quân 20%/năm trong giai ñoạn 2000- 2008 và luôn ñứng thứ hai trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. 2 Năm 2009, ngành vươn lên trở thành ngành dẫn ñầu vềgiá trị xuất khẩu trong cả nước. Thành quả này là nhờ Việt Nam có một nguồn lao ñộng dồi dào, khéo tay, chi phí lao ñộng tương ñối thấp, các doanh nghiệp may Việt Nam ñã xây dựng và giữ ñược chữ tín trong kinh doanh với nhiều bạn hàng trên thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC