Luận án Phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngành Dệt May Việt Nam

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, ñấtnước ta ñang chuyển mình trong công cuộc ñổi mới, nền kinh tế ñang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự ñiều tiết và quản lý vĩ mô của Nhà nước. ðể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp hoạt ñộng sản xuất kinh doanh phải hoạt ñộng có hiệu quả. Do vậy, lợi nhuận là mối quan tâm hàng ñầu của các doanh nghiệp, bởi vì lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp duy nhất ñể ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận không chỉ là nguồn tài chính tích luỹ ñể mở rộng sản xuất mà còn là nguồn tài chính quan trọng ñể thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nuớc, tăng thu nhập quốc dân và khuyến khích người lao ñộng gắn bó với công việc của mình. Vì vậy, việc phân tích lợi nhuận ñể ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, từ ñó tìm ra các biện pháp ñể nâng cao lợi nhuận là vấn ñề hết sức quan trọng và cần thiết với các doanh nghiệp trong ñó có các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngành Dệt May Việt Nam.Ngành Dệt May là một ngành kinh tế quan trọng, trong những năm vừa qua ñã ñóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Rất nhiều doanh nghiệp dệt may làm ăn có lãi, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp dệt may làm ăn thua lỗ. ðể tồn tại và hoạt ñộng có hiệu quả trong giai ñoạn hội nhập kinhtế khu vực và thế giới là một vấn ñề rất bức xúc ñối với các doanh nghiệp dệtmay nhà nước. Với chức năng là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu, phân tíchlợi nhuận sẽ giúp các nhà quản lý ñiều hành hoạt ñộng của doanh nghiệp ñạt hiệu quả cao nhất. Trong thực tế, công tác phân tích lợi nhuận ñã ñượcthực hiện tại các doanh nghiệp dệt may nhà nước nhưng chưa thực sự ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý do phương pháp, nội dung và hệ thống chỉ tiêu phân tích lợi nhuận còn ñơn giản. Xuất phát từ nhận thức trên, tôi ñã chọn ñề tài choluận án của mình là: “Phân tích lợi nhuận và một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngành Dệt May Việt Nam”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC