Luận án Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông đường bộ Việt Nam

Phân tích tài chính (PTTC) là tổng thể các phương pháp ñược sử dụng ñể ñánh giá tình hình tài chính ñã qua và hiện nay,giúp cho nhà quản lý ñánh giá ñược doanh nghiệp (DN) và ñưa ra ñược quyết ñịnh chính xác, từ ñó giúp những ñối tượng quan tâm ñi tới những dự ñoán chínhxác về mặt tài chính của DN, qua ñó có các quyết ñịnh phù hợp với lợi ích của chính họ. PTTC là một trong những kênh thông tin quan trọng ñểcung cấp thông tin về thực trạng tài chính của DN, giúp người sử dụng ñưa ra các quyết ñịnh kinh tế, phục vụ việc quản lý tài chính và nâng caohiệu quả sử dụng vốn. Nền kinh tế nước ta ñã và ñang chuyển dần theo hướng ñadạng hoá các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường có ñịnh hướng. Bên cạnh ñó, việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới ñồng nghĩa với việc gia nhập nền kinh tế thế giới khiến ñối tượng sử dụng thông tin của DN cũng ñang dần tăng lên. Không chỉ dừng ở cơ quan thuế, mà bây giờ các nhà ñầu tư, những cổ ñông, nhà quản lý, những trung gian tài chính, các hãng bảo hiểm ngày càng quan tâm ñến tình hình tài chính củaDN. Bởi vậy cần phải PTTC ñể ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh (SXKD) của DN. Ở các nước tư bản phát triển PTTC rất ñược quan tâm nên từ lâu ñã trở thành một môn học ñộc lập và các ngành ñều xây dựng ñược chỉ số trung bình của ngành. Do vậy, công tác PTTC rất thuận lợi, có thể ñánh giá thực trạng tài chính DN chính xác và toàn diện. Ở Việt Nam, gần ñây PTTC cũng ñã trở thành một môn học ñộc lập cùng với quá trình hội nhập. Tuy vậy, công tác PTTC ở Việt Nam vẫn là ñiều khá mới mẻ nên nhiều DN vẫn gặp khó khăn trong công việc này. Nguyên nhân không chỉ dừng ở việc thiếu các chỉ tiêu 2 phản ánh, nội dung phân tích mà còn thiếu cả phươngpháp phân tích, số liệu trung bình của ngành cũng như nhân sự ñể thực hiện.ðiều này khiến cho kết quả của việc PTTC của DN chưa ñược thực hiện trên cơsở khoa học, chính xác, ñầy ñủ và không phản ánh ñược thực trạng kết quả hoạt ñộng của DN. Từ thực tế trên nên việc hoàn thiện nội dung, chỉ tiêu và phương pháp PTTC với các DN trong nền kinh tế hiện nay là một yêu cầu cấp thiết. Trong ñó, các DN trong ngành giao thông ñường bộ (GTðB) cũng không phải ngoại lệ. ðề tài: “Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp giao thông ñường bộ Việt Nam”ñã ñược ra ñời trong hoàn cảnh ñó. ðây chính là một vấn ñề vừa có tính thời sự cấp bách cũng như vừa có ý nghĩa lý luận. Vấn ñề PTTC trong các DN ñã ñược ñề cập từ lâu trên thế giới, nhất là những nước tư bản có thị trường chứng khoán phát triển. ðã có nhiều công trình ở các tạp chí, sách báo do các tác giả ñưa ravới những quan ñiểm khác nhau. Tuy nhiên, PTTC vẫn là chủ ñề tương ñối mới mẻvà ñang ñược hoàn thiện dần dựa trên nền tảng cơ sở lý luận của nhữngnước với nền kinh tế phát triển có xét ñến ñiều kiện thực tế của Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC