Luận án Pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội dưới góc độ bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ

1. Tính cấp thiết của đề tài và tình hình nghiên cứu. Tuyên ng n nh n quyền do Đại hội đồng Liên hợp quốc th ng qua ngày 10/12/1948, trong bản Tuyên ng n có viết: “Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội có quyền hư ng an sinh xã hội. Quyền đó đặt trên cơ s thỏa mãn có quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa cần cho nh n cách và sự tự do phát triển con người.”. Lao động nữ là đối tượng thuộc nhóm lao động đặc thù. Do đó, pháp luật lao động có những quy đ nh riêng nhằm đảm bảo sự c ng bằng, bình đẳng cho lao động nữ trên cơ s có tính đến những yếu tố khác biệt về sức khoẻ, trách nhiệm xã hội cũng như thiên chức riêng của lao động nữ. Bảo vệ quyền làm mẹ của phụ nữ trong đời sống hiện đại lu n gắn với m i trường lao động để người phụ nữ có được những điều kiện cần thiết trong việc thực hiện vai trò của mình. Pháp luật lao động đã đặc biệt chú trọng, quan t m đến quyền thiêng liêng đó của người phụ nữ bằng việc dành riêng một chương quy đ nh về lao động nữ nhằm hướng tới việc đảm bảo điều kiện, m i trường làm việc cho lao động nữ gắn với quyền làm mẹ th ng qua việc xác đ nh chính sách của Nhà nước, trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và các quyền của lao động nữ khi mang thai, sinh con

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC