Luận án Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới nói chung vàở Việt Nam nói riêng luôn ñóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cho dù các nền kinh tế phát triển ở các mức ñộ khác nhau. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong thời gian qua ñã khẳng ñịnh vị trí và vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân với ñặc thù năng ñộng, linh hoạt và thích ứng nhanh với các thay ñổi của thị trường.Các doanh nghiệp này cũng ñã tạo số lượng việc làm ñáng kể góp phần giải quyết các vấn ñề xã hội và xoá ñói - giảm nghèo. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tạo các mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ(DNVVN) trong và ngoài nước ñể tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu. Dịch vụ ngân hàng ñược coi là huyết mạch cho các DNVVN trong toàn bộ quá trình phát triển, từ khâu khởi sự, ñi vào hoạt ñộng, mở rộng sản xuất kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tạo ñiều kiện cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới mà ở ñó các DNVVN và các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng sẽ phải ñối mặt với các thách thức bên cạnh những thời cơ và thuận lợi dưới một luật chơi chung. ðề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam” nhằm góp phần tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam phát triển và phát triển bền vững

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC