Luận án Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật

Thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với kỉ nguyên thông tin bùng phát như vũ bão đã làm biến đổi công cụ lao động, phương thức sản xuất, tạo nên năng xuất lao động cao chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Giá trị của sản phẩm được quyết định không phải bởi lao động đơn giản hay lao động tự nhiên mà bởi hàm lượng tri thức kết tinh trong đó. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế làm cho cuộc cạnh tranh về nhân tài và trí tuệ trở thành cuộc đua tranh toàn thế giới, trong đó ưu thế đang thuộc về các nước phát triển. Để tiếp cận và thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các nước (trong đó có Việt Nam) phải coi việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt quyết định cho sự thành bại của hợp tác và cạnh tranh thị trường lao động không biên giới. Chính vì thế, để chủ động thích ứng và giải hóa thách thức thì việc giáo dục và đào tạo đội ngũ lao động có trình độ cao, có khả năng thích ứng là rất cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC