Luận án Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn ðiện lực Việt Nam đến năm 2015

ðiện năng không chỉ là một dạng năng lượng ñơn thuần. Hiện nay, nó ñã trở thành một trong những ñộng lực chính cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống người dân, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngành ðiện do vậy là một ngành kinh tế- kỹ thuật quan trọng ñảm bảo kết cấu hạ tầng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, ngành ðiện ñã có nửa thế kỷ hình thành và phát triển với sự ñiều hành trực tiếpcủa Chính phủ cho tới năm 1995 là thời kỳ hoạt ñộng theo mô hình Tổng công tynhà nước. Năm 2007, Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam (EVN) ñược thí ñiểm hình thành trên cơ sở Tổng công ty và các ñơn vị thành viên. Hiện nay, EVN giữ vai trò chi phối tổng công suất phát ñiện toàn quốc, nắm giữ và ñiều hành hệ thống ñiện quốc gia. Hoạt ñộng sản xuất và kinh doanh (SXKD) ñiện của EVN có ý nghĩa quyết ñịnh ñối với hoạt ñộng ñiện lực ở Việt Nam, trong ñó nguồn nhân lực (NNL) ñóng vai trò quan trọng. Phát triển NNL có ý nghĩa chiến lược, quyết ñịnh việc nâng cao năng lực và hiệu quả SXKD ñiện của EVN. Trong thời gian qua, NNL ở ngành ðiện Việt Nam tăng mạnh về số lượng, về trình ñộ ñào tạo nhưng vẫn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của SXKD ñiện so với khu vực và thế giới. Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam ñang ñứng trước nguy cơ tụt hậu nhanh hơn so với thế giới và khu vực ASEAN về năng suất lao ñộng và hiệu quả SXKD. Một mặt, EVN ñược giao nhiệm vụ nặng nề trong thực hiện Quy hoạch Phát triển ñiện lực quốc gia giai ñoạn 2006-2015, thực hiện vai trò chủ ñạo trong ñảm bảo cung cấp ñiện năng cho ñất nước ở mứctăng trưởng cao về nhu cầu. Mặt khác, yêu cầu tái cơ cấu ngành ðiện, trongñó có việc hình thành thị trường ñiện cạnh tranh ñặt ra những nguy cơ và thách thức mới ñối với EVN. ðể 2 vượt qua những khó khăn và thách thức, ñảm bảo hoạtñộng hiệu quả và ñáp ứng yêu cầu phát triển SXKD ñiện thì một vấn ñề cơ bản và lâu dài là phải tập trung hoàn thiện và ñẩy mạnh phát triển NNL của Tập ñoàn. Với những biến ñổi và ñòi hỏi sâu sắc như trên, việc nghiên cứu một cách toàn diện về phát triển NNL sản xuất kinh doanh ñiện ñể tìm ra các giải pháp hoàn thiện, ñáp ứng yêu cầu phát triển, cải thiện năng suất lao ñộng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam trở nên cấp bách. ðến nay, ñã có một số nghiên cứu về phát triển NNL cho ngành ðiện nhưng còn lẻ tẻ, chưa có một nghiên cứu mang tính hệ thống về phát triển NNL cho Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam. Gần ñây EVN cũng ñã có nhiều nỗ lực ñẩy mạnh phát triển NNL nhưng kết quả công tác này vẫn có những hạn chế, NNL chưa theo kịp yêu cầu của phát triển. Chính vì vậy, tác giả chọn ñề tài "Phát triển nguồn nhân lực của Tập ñoàn ðiện lực Việt Nam ñến năm 2015" làm ñề tài nghiên cứu cho Luận án

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC