Luận án Phương thức tham gia của người dân vào quá trình chính sách công ở Việt Nam hiện nay

1. Tính cấp thiết của đề tài Số lƣợng, chất lƣợng ngƣời dân tham gia vào quá trình chính sách công, ở mức độ nhất định, phản ánh trình độ dân chủ của xã hội và năng lực làm chủ của ngƣời dân. Trong đời sống chính trị đƣơng đại của mỗi quốc gia, vai trò của ngƣời dân trong quá trình chính sách công ngày càng tăng, phản ánh xu thế phát triển tất yếu khách quan của thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. Việt Nam cũng không ngoại lệ, từ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trƣởng kinh tế sang nền kinh tế thị trƣờng, xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quá trình hội nhập và xu hƣớng dân chủ hóa xã hội cùng với trình độ dân trí ngày càng cao, làm cho vai trò của ngƣời dân trong quá trình chính sách công ngày càng lớn. Trong quá trình đó, nếu có một cơ chế để huy động sự tham gia của ngƣời dân vào quá trình chính sách công chắc chắn sẽ cho ra đời nhiều chính sách phù hợp với tâm nguyện của ngƣời dân, sát thực tế và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Tuy nhiên, trong quá trình chính sách công hiện nay, việc phát huy phƣơng thức tham gia của ngƣời dân còn bộc lộ một số vấn đề bất cập. Một là, mặc dù chúng ta đã xây dựng một quy trình chính sách công, trong đó đã đặt vị trí xứng đáng cho sự tham gia của ngƣời dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai trên thực tế, việc đảm bảo quyền tham gia cho ngƣời dân còn nhiều bất cập và chƣa đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong đợi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC