Luận án Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ

Đào tạo theo nhu cầu xã hội là một yêu cầu cần thiết phù hợp với quy luật c ủa nền kinh tế th ị trường và phù hợp với quá trình chuy ển đổi từ nền kinh t ế tập trung kế hoạch hoá sang n ền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nư ớc đã được khẳng định trong các văn kiện của Đảng và chính sách của Nhà nước nhằm cung cấp nguồn nhân lực trình đ ộ cao cho sự nghiệp hiện đại h óa, công nghiệp hóa đất nước. V ì vậy, việc chuyển từ đào tạo dựa theo khả năng sẵn có của nhà trường sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội là một trong những chuy ển biến quan trọng, cơ bản và cấp thiết c ủa giáo dục đại học nói chung và các trường sư ph ạm nói riêng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Kết luận Trung ương 6 khóa IX và Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Kết luận số 51 -KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu c ầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế , Chính phủ đã ra chỉ thị (số 02/CTTTg ngày 22/1/2013) giao cho các bộ, ngành, các địa phương xây dựng các đề án, chương trình, quy ho ạch mạng lưới các trường, các cơ sở đào tạo, quy hoạch nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế chính sách, một cách khẩn trương, tập trung trong năm 2013. Đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quan trọng trong phát triển giáo dục, vì vậy Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 đ ã xác định giải pháp “ Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” là giải pháp then chốt, trong đó “củng cố, hoàn thiện hệ thống đào tạo giáo viên, đổi mới căn bản và toàn diện 2 nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đ ội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ sức thực hiện đổi mới chương trình giáo d ục phổ thông sau năm 2015” là m ột nội dung quan trọng. Vấn đề đổi mới các trường sư phạm về mô hình, chương trình, nội dung, phương pháp và hình th ức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng, đ ặc biệt về năng lực sư phạm là điểm mới trong giải pháp phát triển giáo dục. Đổi mới quản lý giáo dục nói chung vừa là đòi hỏi, vừa là mục tiêu c ủa giáo dục tất cả các nước trên thế giới. Ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, nó được coi là gi ải pháp mang t ính đột phá nhằm thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục. Một trong những nội dung quan trọng của giải pháp này là “t ập trung vào quản lý chất lượng giáo dục: chuẩn hóa đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới về kh oa học giáo dục, khoa học công nghệ và khoa học quản lý, từng bước vận dụng chuẩn của các nước tiên tiến; công khai về chất lượng giáo dục, các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính của các cơ sở giáo dục; thực hiện giám sát xã hội đối với chất l ượng và hiệu quả giáo dục; xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lượng giáo dục, th ực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của các cấp học, trình độ đào t ạo và kiểm định các chương trình giáo dục nghề nghiệp, đại học”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC