Luận án Quản lý đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh lâm đồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 1.1. Từ những năm 50 của thế kỷ XX, với sự xuất hiện của các nền kinh tế mạnh ở các nước có ít tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực vật chất và tài chính nghèo nàn, như Nhật Bản, và đến cuối thế kỷ XX, với sự xuất hiện các nước công nghiệp mới ở châu Á đã chứng minh vai trò quan trọng của nguồn lực con người và khoa học, nhờ vậy quản lý nguồn lực con người trong tổ chức và vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong giáo dục đã có một vị thế quan trọng. Quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là chìa khóa để giải phóng sức sáng tạo cá nhân và nhờ vậy tổ chức đạt được lợi thế cạnh tranh. Nguồn nhân lực có chất lượng, đạt chuẩn nghề nghiệp là một trong những yếu tố quyết định thành quả của công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông. Cán bộ quản lý nhà trường phải làm sao khơi dậy được động lực nghề nghiệp, khát khao vươn lên của đội ngũ giáo viên, tạo môi trường làm việc để đội ngũ giáo viên trau dồi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Và chỉ khi đó, quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT sẽ quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho nhà trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC