Luận án Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông khu vực đông Nam bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế xã hội của đất nước đã đạt được những thành tựu mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra cũng không ít, đòi hỏi mỗi quốc gia, mỗi địa phương trong từng lĩnh vực cần tìm được giải pháp phát triển phù hợp với xu thế của thời đại trên cơ sở giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Lĩnh vực GD của nước ta cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nhận rõ vai trò và tầm quan trọng của GD&ĐT đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng ta đã xác định rõ nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. GD Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. Một trong những vấn đề đó là chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH. Để giải quyết vấn đề cấp bách nói trên, cần phải tìm ra nhiều giải pháp hệ thống, đồng bộ, vừa mang tính đột phá trước mắt vừa đảm bảo tính bền vững lâu dài. Đó là phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD, hoàn thiện hệ thống GD quốc dân; điều chỉnh và ban hành các luật có liên quan; xây dựng chương trình, sách giáo khoa mới; đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về GD&ĐT Trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được coi là nhiệm vụ tiên quyết bởi một thực tế đáng lo ngại là một bộ phận không nhỏ đội ngũ GV ở các cấp học, bậc học hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng của ngành GD, đặc biệt, trước những yêu cầu cấp thiết về đổi mới căn bản và toàn diện GD ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC