Luận án Quản lý lễ hội truyền thống Quán Giá xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước, nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển. Bằng lao động sáng tạo cùng với ý chí chiến đấu bền bỉ, kiên cường, nhân dân ta đã dựng nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn bản sắc của dân tộc, chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Đối với mỗi dân tộc, lễ hội truyền thống là một thuộc tính đặc trưng làm nổi bật nền văn hóa của dân tộc đó. Dân tộc Việt Nam cũng vậy, lễ hội cổ truyền của người Việt Nam phản ánh văn hóa của con người Việt Nam, phân biệt và làm nổi bật giữa nền văn hóa của người Việt đối với tất cả các nền văn hóa khác, là một hiện tượng có tính chất tổng hợp chứa đựng trong đó cả tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, diễn xướng dân gian và văn nghệ dân gian , hội tụ đầy đủ các tinh hoa văn hóa của mỗi vùng, miền cụ thể, góp phần bổ sung vào kho tàng văn hóa của cả dân tộc. Giáo sư Trần Quốc Vượng trong Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm đã viết: “Lễ hội còn là một sản phẩm và biểu hiện của một nền văn hóa” [42].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC