Luận án Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu nông sản ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế

1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản (XKNS) nói riêng đã có bước tiến vượt bậc. Đến nay, sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kim ngạch XKNS tăng từ 486,2 triệu USD năm 1986 lên 30,4 tỷ USD năm 2015, bình quân tăng 33,8%/năm, thị trường xuất khẩu tăng lên 129 nước [9]. Nông nghiệp là ngành duy nhất xuất siêu ra thị trường thế giới với 8,5 tỷ USD năm 2013 và 9,5 tỷ USD năm 2014. Tỷ trọng XKNS ổn định ở mức cao, đạt 26-27%, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Thành công này có sự đóng góp rất quan trọng của quản lý nhà nước (QLNN) đối với XKNS. Thời gian qua, cùng với việc đổi mới quản lý nền kinh tế, QLNN đối với hoạt động XKNS có những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều nội dung của QLNN đối với XKNS đã được đổi mới và ngày càng hoàn thiện, từ pháp luật, chính sách đến hoạt động kiểm tra, giám sát. Đến nay, ngoài việc ký kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương, các cơ quan chức năng đã tạo lập môi trường kinh doanh, đặc biệt là môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi cho hoạt động XKNS. Tuy nhiên, QLNN đối với hoạt động XKNS hiện còn nhiều hạn chế. Chiến lược xuất khẩu vẫn chủ yếu chú trọng các mục tiêu về số lượng, chưa chú trọng về chất lượng; chính sách xuất khẩu chưa hoàn thiện, còn nhiều quy định về điều kiện kinh doanh XKNS gây trở ngại, bất bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh; kiểm tra, giám sát hoạt động XKNS còn yếu kém. Vì vậy, hoạt động XKNS của Việt Nam vẫn chưa đóng góp một cách hiệu quả vào tăng trưởng bền vững. Bởi, cơ cấu hàng nông sản xuất khẩu (NSXK) thời gian qua chủ yếu chuyển dịch theo chiều rộng, chưa đi vào chiều sâu, hàng NSXK chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến hoặc sơ chế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC