Luận án Quản lý xây dựng - Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thị

Lý do chọn đề tài luận án Trong những năm qua, các đô thị trên toàn quốc đã chú trọng tập trung đầu tư phát triển CSHT GTĐB mặc dù nguồn vốn bố trí cho phát triển CSHT GTĐB đô thị bị thiếu hụt trầm trọng. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn giải pháp huy động vốn hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trong phát triển CSHT GTĐB đô thị Việt Nam. Hiện nay, chưa có bất kỳ một cơ sở cụ thể nào đánh giá mức độ đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị dựa trên thực trạng đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị. Trên cơ sở các thực trạng đã được nghiên cứu và phân tích cần đưa ra những đánh giá chung về hoạt động đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị tại các đô thị và tìm ra những giải pháp thiết thực đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị. Do vậy việc lựa chọn đề tài “Nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đô thị” có ý nghĩa quan trọng và cần thiết về lý luận và thực tiễn cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển CSHT GTĐB đô thị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC