Luận án Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Nhìn nhận trên giác ñộ tăng trưởng và phát triển kinh tế, Việt Nam ñã ñạt ñược tiến bộ quan trọng trong hai thập kỷ qua. Mức sống ñã ñược cải thiện một cách ñáng kể và những thành tựu kinh tế -xã hội ñã và ñang ñạt ñược của ñất nước rõ ràng là khá ấn tượng. Một trong những ñộng lực chính cho tăng trưởng và phát triển kinh tế là việc thực hiện nhiều cuộc cải cách kinh tế, khởi xướng việc chuyển ñổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hộichủ nghĩa. Khu vực tài chính ñóng vai trò trung tâm trong những nỗ lực nhằm cải cách nền kinh tế Việt Nam, sự hình thành một khu vực tài chính mang tính thị trường ñã cải thiện ñáng kể việc huy ñộng vốn, ña dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng và phân bổ hợp lý các nguồn lực trong nền kinh tế. Với những cải cách hiện thời và trong tương lai tới khu vực tài chính sẽ hy vọng vào một sự thay ñổi sâu sắc nhằm tạo ra một cơ cấu phù hợp hơn với mô hình quản lý kinh tế ở Việt Nam. Hệ thống ngân hàng với vai trò huyết mạch của nền kinh tế luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong những năm qua ñã ñạt ñược những thành tựu ñáng khích lệ như: góp phần ổn ñịnh và kiềm chế lạm phát lạm phát, thực thi có hiệu qủa chính sách tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, rủi ro kinh doanh lại là ñiều khó tránh khỏi, ñặc biệt là lĩnh vực rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng bởi nó có khả năng gây ra phản ứng dây truyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Sự sụp ñổ của ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực ñến toàn bộ ñời sống - kinh tế - chính trị - xã hội và có thể lan rộng ra khỏi phạm vi một quốc gia thậm chí là cả khu vực và toàn cầu. Trước xu thế hội nhập, các tổ chức tài chính ngân hàng sẽ luôn phải ñối phó với sự cạnh tranh cũng như nhiều loại hình rủi ro khác nhau. Ở Việt Nam, do xuất phát ñiểm của các ngân hàng trong nước khá thấp so với trung bình trong khu vực nên việc phải tập trung phát triển vàquan tâm ñến lợi nhuận ñược xem là ưu tiên số một. ðiều này dẫn ñến công tác quản lý rủi ro của các ngân hàng Việt Nam hầu như vẫn ñang bị bỏ ngỏ và chưa ñược ñầu tư xây dựng một cách thỏa ñáng và chuyên nghiệp. ðó là lí do vì sao, tỉ lệ nợ xấu cùng nhiều vấn ñề phát sinh do mất khả năng kiểm soát ñang trở thành bài toán chưa có lời giải tại hầu hết các ngân hàng Việt Nam hiện nay và ngay chính tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT Việt Nam) một ñịnh chế tài chính hoạt ñộng chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Lợi nhuận ñem lại cho NHNo&PTNT Việt Nam chủ yếu là từ hoạt ñộng tín dụng (chiếm tỷ trọng 90% tổng thu nhập ngân hàng). Do vậy, công tác quản trị rủi ro tín dụng có ý nghĩa quyết ñịnh ñối với sự tồn tại và phát triển ñi lên của NHNo&PTNT Việt Nam. ðể hạn chế ñược những rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng, cần phải xây dựng và ban hành một chiến lược quản trị rủi ro tíndụng theo các quy tắc và chuẩn mực của ngân hàng hiện ñại. Trước thực tiễn yêu cầu trên, tác giả ñã chọn vấn ñề: “Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” làm ñề tài nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC