Luận án Rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên đại học ngành sư phạm sinh học bằng dạy học vi mô

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1. Vấn đề đổi mới trong đào tạo giáo viên (GV) nói chung, đào tạo GV môn Sinh học nói riêng đòi hỏi các trƣờng Đại học sƣ phạm (ĐHSP) cần tiếp tục thay đổi, cải tiến phƣơng pháp giảng dạy theo hƣớng phát triển n ng lực nghề nghiệp cho Sinh viên (SV). Ngh quyết số 29-NQ/TW về đ nh hƣớng đổi mới giáo dục đã xác đ nh “giáo dục và đào tạo tại các trường ĐHSP cần tập trung dạy cách học, khuyến khích tự học, phát triển năng lực nghề nghiệp cho SV” [3]. Trên cơ sở chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông [6], chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo GV [7], n ng lực nghề nghiệp của SV các trƣờng ĐHSP đƣợc xác đ nh bao gồm năng lực khoa học chuyên ngành và năng lực sư phạm [41]. Trong đó, n ng lực dạy học là một trong những n ng lực thành phần của n ng lực sƣ phạm và kỹ n ng dạy học (KNDH) là một thành tố hiện thực hóa n ng lực dạy học. Việc đào tạo SV đại học ngành Sƣ phạm Sinh học (SPSH) đang đƣợc tiến hành theo quy chế tín chỉ với khối lƣợng kiến thức lớn, dàn trải, thƣờng xuyên cập nhật, trong khi đó thời lƣợng dành cho giờ lên lớp ít (giảm từ 40-50% so với niên chế) [5]. Điều này ảnh hƣởng không ít đến việc rèn luyện KNDH cho SV. Thời gian tập giảng không nhiều, giảng tập trong phạm vi lớp đông và thiếu sự đánh giá, phản hồi cụ thể sau mỗi tiết dạy dẫn đến việc SV thiếu tự tin và chƣa vững vàng về KNDH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC