Luận án Sử dụng lao động nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế

1.Tính cấp thiết của đề tài Trong các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, lãnh thổ, nguồn lực con người được khẳng định là nhân tố đóng vai trò quyết định. Vì vậy việc hoàn thiện các chiến lược, chính sách khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn nhân lực đang là vấn đề quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với các nước đang phát triển và đang trong quá trình trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) như nước ta hiện nay, trong điều kiện vốn, khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý còn nhiều hạn chế thì việc sử dụng hợp lý, hiệu quả lợi thế về nguồn nhân lực đang là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm. Hiện nay ở nước ta, nông thôn vẫn là địa bàn sinh sống của 67.8% dân cư và 69.9% nguồn lao động (2013) [110]. Tuy nhiên, nhiều vấn đề trong khai thác, sử dụng nguồn lao động ở nông thôn nước ta đang tồn tại những bất cập cần được đánh giá, phân tích cả trên khía cạnh lý luận và thực tiễn. Sau gần 30 năm đổi mới, thách thức quan trọng nhất của nông thôn Việt Nam đã chuyển từ an ninh lương thực, thiếu đói sang dư thừa lao động, năng suất thấp, chia cắt và tụt hậu với khu vực thành thị và toàn bộ toàn nền kinh tế. Dân số tập trung đông với đặc điểm cơ cấu dân số trẻ là cơ sở làm gia tăng quy mô lực lượng lao động nông thôn. Trong điều kiện kinh tế còn kém phát triển, chất lượng nguồn lao động nông thôn nước ta còn thấp thì vấn đề việc làm cho lao động nông thôn luôn là vấn đề khó khăn lớn của nhiều địa phương trong cả nước. Những bất cập và lãng phí này càng trở nên bức thiết hơn trong khi nông nghiệp, nông thôn thì dư thừa lao động, thiếu việc làm phổ biến trong khi nhu cầu lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật, có tinh thần và ý thức lao động cao lại đang thiếu hụt ở các ngành kinh tế khác. Vì vậy phải có các chuyển biến mang tính chiến lược để sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lao ở nông thôn nhằm nâng cao năng suất, thu nhập cho người lao động, nếu không thì thì khu vực nông nghiệp, nông thôn sẽ là gánh nặng và trở ngại lớn cho toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, nghiên cứu về sử dụng lao động nông thôn hiện nay ở nước ta là vấn đề cần được quan tâm triển khai cụ thể từ cấp độ các địa phương đến quy mô toàn quốc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC