Luận án Sử dụng phương pháp dự án nhằm nâng cao năng lực dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu cho sinh viên sư phạm địa lý

1. Lí do lựa chọn đề tài Biến đổi khí hậu toàn cầu (BĐKH) đƣợc xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện đại bởi nó đe dọa đến mục tiêu phát triển bền vững và tƣơng lai của nhân loại. Trong hệ thống chiến lƣợc ứng phó với BĐKH, giáo dục là giải pháp quan trọng, tối ƣu nhằm thay đổi nhận thức, hành động của thế hệ trẻ và cộng đồng để chung tay ứng phó với BĐKH, góp phần thực hiện mục tiêu vì sự phát triển bền vững. Ở Việt Nam, trên cơ sở Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH theo Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg của Thủ tƣớng chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện hành động ứng phó với BĐKH trong ngành giáo dục. Quyết định số 4620/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu đƣa nội dung GDBĐKH vào trong chƣơng trình của các cấp học, bậc học, ngành học theo hƣớng tích hợp trong tổng thể kiến thức của một số môn học. Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu và áp dụng các phƣơng pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với mục đích, nội dung của giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH) hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa. Dạy học dựa trên dự án (Project-based Learning) hay phƣơng pháp dự án (The Project Method) là phƣơng pháp dạy học đòi hỏi ngƣời học phải tìm tòi, nghiên cứu, giải quyết một vấn đề phức tạp qua đó ngƣời học có thể chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng và phát triển năng lực bản thân. Do đó, phƣơng pháp dự án (PPDA) có thể áp dụng trong dạy học tích hợp GDBĐKH có hiệu quả

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC