Luận án Tác động của hội nhập quốc tế lên bất bình đẳng thu nhập nông thôn – thành thị tại Việt Nam

Các nghiên cứu về tác ñộng của hội nhập kinh tế lênmức ñộ bất bình ñẳng trong thu nhập ñã ñược nghiên cứu khá nhiều, trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Các kết luận cho thấy bằng chứng thực nghiệm về mốiquan hệ chặt chẽ giữa hai yếu tố này. Tuy nhiên các kết luận thu ñược từ nghiên cứu này chỉ ñưa ra ñược cảnh báo về sự thay ñổi trong bất bình ñẳng trong thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế trên phương diện vĩ mô, mà không ñưa ra các lý giải là hội nhập kinh tế tác ñộng lên bất bình ñẳng qua các kênh nào. Và do ñó không ñưa ra ñược các giải pháp trong việc giảm thiểu mức ñộ bất bình ñẳng trong xuthế hội nhập kinh tế quốc tế. Rõ ràng hội nhập kinh tế mở ñường cho tự do hóa thương mại, làm cầu nối cho việc chuyển giao công nghệ và thúc ñẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Hội nhập kinh tế cũng tạo ñiều kiện thuận lợi cho các luồng vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - một kênh quan trọng trong việc phổ biến công nghệ mới cũng như trình ñộ quản lý tiên tiến. ðiều này tạo cơ hộicho các tác nhân tham gia kinh tế trong việc sử dụng một cách hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có của mình: vốn, tri thức và sức lao ñộng. Tuy nhiên các tác nhân kinh tế, với ñiều kiện khác nhau về vốn, trình ñộ quản lý và trình ñộ lao ñộng, sẽ phảnứng khác nhau với sự thay ñổi do hội nhập kinh tế mang lại. Thực tế cho thấy trong quá trình phát triển kinh tế có những ñối tượng / cá nhân không ñủ ñiều kiện ñể hộinhập với sự phát triển chung và dễ dàng bị bỏ rơi ngoài cuộc chơi. ðiều này dẫn ñến sự thay ñổi trong bức tranh kinh tế theo tỉnh/ vùng miền của một nước. Hiệu quảsử dụng ñầu vào sẽ khác nhau, tiến bộ công nghệ và do ñó năng suất lao ñộng cũng khác nhau. Tất cả ñiều này ñều có ảnh hưởng tới mức ñộ bất bình ñẳng trong kinh tếgiữa các hộ gia ñình. Hội nhập quốc tế cùng với sự tự do hóa thương mại và những dòng chảy ñầu tư lớn vào trong nước, các viện trợ và nguồn tiền chuyển về từ nước ngoài cũng gây ra những thay ñổi ñáng kể cho xã hội, và những tác ñộng của nó chắc chắn là rất không ñồng ñều. Giá cả có liên quan và cơ cấu cầu sẽ thay ñổi rất nhiều, và sẽ có những người nhanh chóng nắm bắt ñược những cơ hội mới và những người sẽ bị tụt hậu lại ñằng sau. Những người có khiếu kinh doanh và có ñược các khả năng cần thiết sẽ có ñược thu nhập khổng lồ, trong khi ñó những người vốn ñược lợi từ chế 5 ñộ bao cấp trước ñây nay lại trở thành nghèo khó. Những người trẻ tuổi với tấm bằng ñại học và khả năng sử dụng tiếng Anh và khả năng tin học rõ ràng ñược trang bị tốt hơn những công nhân và nông dân ñang phải vật lộn kiếm sống trong môi trường kinh tế mới. ðể giảm bớt bất bình ñẳng khôngcần thiết, chính phủ nên kiềm chế thị trường và toàn cầu hóa. Một chính sách tốt là chính sách có thể giám sát và ñưa ra ñược những quy ñịnh tốt cho tiến trình chuyển ñổi ñồng thời cũng ñưa ra ñược những giải pháp ñể giải quyết các vấn ñề xã hội do tăng trưởng mang lại. Như vậy hội nhập kinh tế tác ñộng tới bất bình ñẳng thông qua nhiều phương diện và luận án sẽ từng bước ước lượng các tác ñộng này. Trong nghiên cứu này, luận án sẽ phân tích ảnh hưởng tổng hợp của hội nhập kinh tế quốc tế thành các kênh khác nhau, ñánh giá tác ñộng của các kênh này lên bất bình ñẳng trong thu nhập. ðiều này không chỉ giúp ñơn thuần ñánh giá tác ñộng mà còn ñưa ra cơ sở cụ thể giúp các nhà hoạch ñịnh chính sách trong việc xử lý vấn ñề bất bình ñẳng thu nhập trong quá trình hội nhập.Nhằm mục ñích trên, tác giả ñi sâu nghiên cứu luận án với tiêu ñề “Tác ñộng của hội nhập quốc tế lên bất bình ñẳng thu nhập nông thôn – thành thị tại Việt Nam”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC