Luận án Tăng cường thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Nghệ An

ðối với những nước ñang phát triển và tích lũy vốn nội bộ trong nền kinh tế còn thấp như Việt Nam thì cần phải thu hút vốn từ bên ngoài cho ñầu tư phát triển, trong ñó việc thu hút vốn FDI là một tất yếu khách quan. ðây ñược coi là “cú huých” nhằm giúp ñất nước thoát khỏi “cái vòng luẩn quẩn” về kinh tế. Thực tế cho thấy, thời gian vừa qua vốn FDI ñã và ñang là một kênh bổ sung vốn rất quan trọng cho nền kinh tế, ñáp ứngnhu cầu ñầu tư phát triển và tăng trưởng kinh tế. Những thành tựu ñạt ñược trong việc thu hút nguồn vốn FDI thời gian qua ñã tạo cho ñất nước nhiều ngành công nghiệp mới và tăng cường năng lực cho các ngành công nghiệp như dầu khí, hóa chất, lắp ráp ô tô, công nghệ thông tin Bên cạnh ñó, nguồn vốn FDI cũng góp phần hình thành và phát triển hệ thống các khu công nghiệp, khu chế xuất và ñặc biệt gần ñây là khu công nghệ cao. Nghệ An ở vị trí trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ nhưng vẫn là một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển. Việc thu hút vốn từ bên ngoài ñể thúc ñẩy kinh tế phát triển còn thấp, ñặc biệt là từ nguồn vốn FDI. Trong khi ñó, với mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế trong giai ñoạn tới, tỉnh Nghệ An cần phải huy ñộng một lượng vốn lớn từ bên ngoài. Mặc dù ñã ban hành và thực hiện nhiều chính sách, biện pháp ñể thu hút vốn FDI nhưng vẫn còn nhiều hạn chế cần ñược quan tâm giải quyết. ðặc biệt là việc tạo ra cơ chế nhằm thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốnnày. Xuất phát từ thực tiễn ñó, tác giả ñã chọn ñề tài "Tăng cường thu hút vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Nghệ An"với mong muốn nghiên cứu và phân tích thực trạng thu hút vốn FDI thời gian qua, từ ñó ñề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn FDI trong thời gian tới, góp phầnthực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC