Luận án Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Lào

Hiện nay, NHNT Lào là một Ngân hàng đứng đầu trong số các NHTM Lào về cho vay nhiều dự án lớn như: Nhà máy điện, khai thác mỏ khoảng sản, nhà máy xi măng và các dự án sản xuất khác. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, NHNT Lào còn có một số hạn chế đặc biệt là trong công tác TĐDA. Vì công tác thẩm định DAĐT có vai trò quan trọng trongquá trình hình thành và thực hiện DAĐT, là cơ sở để quyết định việc lựa chọn hay bác bỏ dự án. Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế, công tác thẩm định DAĐT là hết sức quan trọng giúp nhà tài trợ hoặc người cho vay và chủ dự án đã được sáng lọc lựa chọn DAĐT tối ưu, Vì vậy NHNT Lào đã quan tâm đến việc thẩm định DAĐT đặc biệt khi có dự án mới. Vấn đề nâng cao và hoàn thiện công tác TĐDA đối với NHNT Lào là rất cần thiết trong điều kiện Lào là một trong những nước đang phát triển theo hướng cơ chế kinh tế thị trường. Hội đồng Quản trị NHNT Lào đã ban hành Quyết định số: 07/NHNTL, ngày 19/02/2004 về việc áp dụng chính sách quản lý rủi ro tín dụng bản hoàn thiện và thông tư số 001/NHNT-2007 hướng dẫn về việc trình xin vay, bước phê duyệt tín dụng và quyền trong việc phê duyệt tín dụng, nội dung khá rõ ràng, nhưng khi tiến hành thực tế vẫn gặp nhiều khókhăn đặc biệt là dự án lớn (trên 5 tỷ kíp) và dự án Nước ngoài, ngoài ra NHNT Lào chưa có phòng thẩm định riêng. Vì những lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn vấn đề: “Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng ngoại thương Lào” làm đề tài luận án Tiến sỹ kinh tế. Trong luận án này tác giả sẽ đi sâu vào phân tích thực trạng công tác thẩm định DAĐT, các kết quả đạt được, các nguyên nhân, các mặt hạn chế trong quá trình thẩm định DAĐT, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định DAĐT vay vốn tại Ngân hàngngoại thương Lào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC