Luận án Thúc ñẩy xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam khi là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Việt Nam ñã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), với vị thế này ñã ñưa quá trình cải cách kinh tế của Việt Nam lên một tầm cao mới thông qua việc thực thi các cam kết gianhập WTO. Khu vực dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam vẫn ñangtrong giai ñoạn kém phát triển cho dù Việt Nam ñã ñạt rất nhiều tiến bộtrong phát triển kinh tế trong vòng hơn 20 năm qua, kể từ khi áp dụng chương trìnhñổi mới trên cả nước. Khu vực dịch vụ của Việt Nam hiện nay ñóng góp khoảng 38,15% tổng sản phẩm quốc dân và sử dụng khoảng 24% lực lượng lao ñộng của ñất nước. Mức này còn cách biệt rất nhiều với tỷ trọng dịch vụ trong tổng sản phẩm ở các nước ñang phát triển có mức thu nhập trung bình (khoảng 55%), và ở các nước công nghiệp thu nhập cao (tỷ trọng của khu vực dịch vụ ñạt khoảng 70% tổng sản phẩm quốc dân). Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam mới chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu (hơn 10%). Cán cân xuất nhập khẩu dịch vụ trong những năm qua liên tục bị thâm hụt. Thị trường và sản phẩm dịch vụ xuất khẩu của Việt Nam còn hạn chế, thị trường xuất khẩu dịch vụ vẫn chủ yếu là các nhà ñầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, dịch vụ xuất khẩu chủ yếu vẫn làcác dịch vụ cơ bản, chưa tập trung nhiều vào các dịch vụ giá trị gia tăng. Có thể nói rằng xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam trong những năm vừa qua chưa ñược quan tâm ñúng mức kể các cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ, xuất khẩu dịch vụ lẫn các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu dịch vụ. Nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ vẫn còn hạnchế, chưa ý thức ñược tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của xuất khẩu dịch vụ; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hầu như chưa ý thức ñược rằng mình ñang tiến hành hoạt ñộng xuất khẩu dịch vụ. Như vậy, việc nghiên cứu nhằm phân tích, ñánh giá, xác ñịnh phương hướng, xây dựng các giải pháp thúc ñẩy xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam là ñiều ñặc biệt 2 quan trọng, có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam. Nếu thiếu ñiều ñó, cácdoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC