Luận án Thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội

Là trung tâm ñầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, Hà Nội có nhiều lợi thế về ñiều kiện ñịa lý, giao thông vận tải, về sản xuất cung ứng và tiêu thụ hàng hoá - dịch vụ, về lực lượng lao ñộng tri thức có tay nghề cao và khả năng hợp tác khoa học - công nghệ - thông tin cũng như trình ñộ quản lý Trong những năm qua, các doanh nghiệp tại Hà Nội ñã ñạt mức tăng trưởng khá cao góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Thủ ñô và của cả nước. Một trong những ñiển hình ñó là các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội, với sự ñóng góp tích tích cực của sản phẩm giầy dép xuất khẩu, khẳng ñịnh hướng ñi ñúng ñắn mà ðảng và Nhà nước ñã ñề ra: “Trong quá trình công nghiệp hoá ñất nước thì cần phải phát triển nhanh, mạnh và vững chắc các ngành công nghiệp chế biến với khẳ năng cạnh tranh cao, chú ý phát triển các ngànhcông nghiệp ít vốn, thu hút nhiều lao ñộng, khuyến khích và tạo ñiều kiện thuậnlợi cho xuất khẩu trên cơ sở phát huy nội lực, thực hiện nhất quán lâu dài chínhsách thu hút các nguồn lực bên ngoài, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. Trong chiến lược ña dạng hoá thị trường của chính sách thương mại của Việt Nam, Liên minh châu Âu luôn ñược coi là một thị trường quan trọng. Với hơn 500 triệu dân sống trên 27 quốc gia trải dài từ bắc xuống nam châu lục với mức sống thuộc loại cao nhất thế giới, EU nhập khẩu từ Việt Nam một lượng giầy dép ngày càng lớn qua từng năm. Xét thấy tiềm năng ngoại thương với EU và nhận thức sâu sắc về bài học kinh nghiệm mất thị trường truyền thống từ sự sụp ñổ của Liên Xô, các nước ðông Âu, các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội ñã nỗ lực thúc ñẩy hoạt ñộng xuất khẩu với EU. Hiện nay, thị trường Mỹ ñang rộng mở sau khi hiệp ñịnh thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ñược áp dụng. Tuy nhiên, ñể xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nên EU vẫn vii ñược coi là bạn hàng truyền thống và quan trọng củacác doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội. Việc giải quyết những vướng mắc, tồn tại nhằm thúc ñẩy hoạt ñộng xuất khẩu của các doanh nghiệp giầy dép tại Hà Nội vào thị trường EU tiếp tục phát triển trong những năm ñầu của thế kỷ mới, ñang là một công việc có ý nghĩa quan trọng, mang tính thời sự ñối với các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội. Vì vậy, luận án chọn vấn ñề: “Thúc ñẩy xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội”làm ñề tài nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC