Luận án Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Hƣng

Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã thành công trong việc gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, tổ chức thành công hội nghị APEC và hội nghị AFTA. Đây là cơ hội tốt để nƣớc ta quảng bá về hình ảnh đất nƣớc, con ngƣời Việt Nam, giúp nền kinh tế Việt Nam đẩy mạnh phát triển theo kịp thời đại. Đồng thời, nó cũng tạo ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần còn non kém của nƣớc ta. Để phù hợp với sự tồn tại và điều tiết của quy luật kinh tế khách quan nhƣ quy luật cạnh tranh, cung cầu, quy luật giá cả đòi hỏi phải cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác và toàn diện về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng lao động, vật tƣ và tiền vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh, làm cơ sở tiền đề cho việc ra quyết định, chủ trƣơng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều nhằm mục đích phục vụ tốt hơn cho cuộc sống con ngƣời. Mỗi nhà kinh doanh đều phải tự đặt ra câu hỏi: “ Sản xuất gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất nhƣ thế nào? ” để đạt mức lợi nhuận tối đa. Chính vì vậy, đòi hỏi chủ doanh nghiệp và các cán bộ quản lý doanh nghiệp cần phả i nhận thức và áp dụng các phƣơng pháp quản lý doanh nghiệp trên cơ sở những số liệu thực tế đã hạch toán đẻ phân tích kinh tế và phân tích toàn cục quá trình SXKD, tìm ra những ƣu khuyết điểm của những hoạt động kinh tế đã thực hiện và đƣa ra biện pháp giải quyết chúng. Từ đó đƣa quá trình sản xuất kinh doanh phát triển không ngừng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC