Luận án Thực trạng, một số yếu tố môi trường và đa hình gen liên quan với tiền đái tháo đường ở người 40 - 64 tuổi tại tỉnh Hà Nam

ổ chức Y tế thế giới (World Health Organization, WHO) nhận định: ―Thế kỷ 21 là thế kỷ của các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa‖, trong đó tình trạng tiền đái tháo đƣờng ( T ) đang gia tăng nhanh chóng và trở thành vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Tiền T đƣợc định nghĩa là tình trạng glucose huyết cao hơn mức bình thƣờng, nhƣng chƣa đủ cao để chẩn đoán mắc bệnh T . Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội T Mỹ (American Diabetes Association, A A) năm 2003, tiền T đƣợc xác định khi glucose huyết lúc đói (fasting plasma glucose, FPG) trong khoảng 5,6 - 6,9 mmol/L và/hoặc glucose huyết 2 giờ sau nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đƣờng uống (oral glucose tolerance test, OGTT) trong khoảng 7,8 - 11,0 mmol/L [88]. Tỉ lệ tiền T thƣờng cao hơn 2 - 3 lần so với tỉ lệ bệnh T và khác nhau giữa các quần thể, nhóm dân tộc [47]. Nghiên cứu tại Mỹ năm 2008 ở ngƣời trên 20 tuổi cho thấy tỉ lệ tiền T sau khi điều chỉnh theo tuổi và giới tính là 35% [66]. Tỉ lệ tiền T tăng dần theo tuổi và đặc biệt cao ở ngƣời sau tuổi 40, ngƣời dân sống ở thành thị có tỉ lệ mắc tiền T cao gấp 2 lần ngƣời dân sống ở nông thôn [47]. iều đáng lo ngại là triệu chứng của tiền T không biểu hiện rõ. Phần lớn ngƣời tiền T (chiếm 70%) không đƣợc phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp kịp thời thì có thể tiến triển thành T týp 2 trong suốt cuộc đời [105]. Thêm vào đó, ngƣời bị tiền T có nguy cơ cao các bệnh về tim mạch, đột quỵ, thận, mắt và thần kinh so với ngƣời có glucose huyết bình thƣờng [30]. Vì vậy, cần phải sàng lọc để phát hiện sớm tình trạng tiền T dựa vào các yếu tố nguy cơ. Qua đó, có những biện pháp can thiệp kịp thời góp phần giảm tỉ lệ ngƣời mắc tiền T , hạn chế sự tiến triển thành T và các bệnh nguy hiểm khác trong tƣơng lai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC